Ện không đúng chức năng c?a nó là hoán

Info icon This preview shows pages 6–7. Sign up to view the full content.

ện không đúng chức năng của nó là hoán đổ i giá tr c a 2 bi ế n th c a và b. - Nguyên nhân là hàm Hoan_Vi(int x, int y) thì x , y là 2 tham s hình th c tham tr , nói 1 cách d hi u thì x, y là 2 bi ế n c c b c a hàm Hoan_Vi. Khi ta g ọi hàm Hoan_Vi(a, b) thì chương trình cấ p phát ra 2 vùng nh c c b trong hàm là x và y, sau đó chương trình sao chép giá tr c ủa a vào x, b vào y để th c hi n x lí, m i x trong hàm Hoan_Vi đều đang thao tác trên 2 biế n x và y, vì v y giá tr a và b không đổ i sau khi g i hàm Hoan_Vi(a, b). 4.1 THAM S THAM CHI U(THAM CHI U THAM BI N) - T c là tham s th ực đượ c g ửi đế n hàm, khi th c hi n các l nh bên trong hàm, s có các l nh tính toán có th làm thay đổ i giá tr c a tham s hình th c , khi đó giá trị c a tham s th c đượ c truy ền vào hàm cũng thay đổ i theo tham s hình th c đó. Trườ ng h p này tham s th c g ửi đế n s đượ c g n k ế t tr c ti ế p v i tham s hình th c , vào lúc hàm đang chạ y( nh là khi hàm đang chạ y thôi nha ) thì tham s hình th c tham s th c xem như là đồ ng nh t v i nhau đồ ng nh t v đị a ch vùng nh . - Ngôn ng C++ qui ướ c dùng d u & đặt phía trướ c các tham s d ng tham chi ế u(tham bi ế n) . Lưu ý cơ chế này ch dành riêng cho C++, không th dùng cho các chương trình ngôn ngữ C. V ới các chương trình C – chúng ta s cài đặ t tham chi ế u(tham bi ế n) d a vào bi ế n con tr (khi nào l n s bi ế t :))) #include <iostream> using namespace std; // hàm có tác d ụng hoán đổ i 2 giá tr x và y void Hoan_Vi( int &x, int &y) { int temp = x; x = y; y = temp; } // hàm chính - đây là hàm sẽ th c hi n t t c các chương trình con – hàm khi đượ c g i int main( int argc, char **argv) { int a = 4; int b = 5; cout << "\nTruoc khi goi ham Hoan_Vi: a = " << a << ", b = " << b;
Image of page 6

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Nguy n Thi n Tâm Facebook: SĐT: 09357 34548 Hoan_Vi(a, b); cout << "\nSau khi goi ham Hoan_Vi: a = " << a << ", b = " << b; system( "pause" ); return 0; } K ế t qu in ra màn hình Trướ c khi g i hàm Hoan_Vi: a = 4, b = 5 Sau khi g i hàm Hoan_Vi: a = 5, b =4 ==> Hàm Hoan_Vi(a, b) th c hi ện đúng chức năng của nó là hoán đổ i giá tr c a 2 bi ế n th c a và b CÁC BƯỚC CÀI ĐẶ T 1 HÀM Bướ c 1: Xác đị nh xem hàm c ủa mình cài đặ t là hàm thu c ki u gì ?
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern