saak van Bowman De Wet and Du Plessis NNO and Others v Fidelity Bank Ltd 1997 2

Saak van bowman de wet and du plessis nno and others

This preview shows page 31 - 33 out of 48 pages.

saak van Bowman, De Wet and Du Plessis NNO and Others v Fidelity Bank Ltd 1997 2 SA 35(A) [discussed by Casebook Enrichment(3) 126-130]vir 'n bevestiging van die Rultan- en Willers-sake oor die posisie van verteenwoordigers wat ultra vires-betalings met die condictio indebiti wil terugvorder. Sien Jacques du Plessis "Enrichment": 148-151. Sien ook Daniel Visser "Enrichment"396-413 vir die verhaal van verkeerdelik-gevorderde belasting. 'n Veelbesproke (sien oa Van der Walt 1966 THRHR 220: 226-230; Visser 1988 THRHR 492: 504-507; Horak 1989 De Rebus 77-78) aangeleentheid is egter of die dwaling (error) wat as derde vereiste by die condictio indebiti ter sprake kom, 'n regs- of feitedwaling moet wees. Tot en met die uitspraak in Willis Faber Enthoven v Receiver of Revenue (1992 4 SA 202 (A) [bespreek deur Casebook Enrichment(3) 110-117; Scott: Rethinking Enrichment 62 ev] en ook in Minister van Justisie v Jaffer 1995 1 SA 273(A) op 279) is die standpunt gehuldig (en dit in navolging van 'n misleidende kopstuk in Rooth v The State ((1888)2 SAR 259) dat net 'n feitedwaling (error facti) die solvens kon laat steun op die condictio indebiti. 'n Regsdwaling (error iuris) het die condictio indebiti uitgesluit. Hierop het vele uitsonderings ontwikkel (sien Sonnekus "Ongegronde Verryking" 260-266; Daniel Visser "Enrichment" 290-301): [Neem asseblief kennis: die volgende uitsonderings (paragrawe (a) tot (c)) het vir doeleindes van die dwalingsvereiste oortollig geraak – veral omdat die Hoogste Hof van Appèl se beslissing in Willis Faber (1992) weggedoen het met die onderskeid tussen feitelike en regsdwalings – en kan dus goedsmoeds vir studiedoeleindes uitgelos word. Paragrawe (d) & (e) bly steeds relevant en kan weer deurgewerk word}. a) So byvoorbeeld is in Carlis v McCusker (1904 (TS)) beslis dat wanneer oordrag plaasvind ingevolge 'n kontrak vir die koop van grond en die kontrak is nietig omdat nie aan die formaliteite voldoen is nie, nogtans met die condictio indebiti prestasie teruggevorder kon word. Terugvordering is dus toegelaat sonder om vas te stel of die solvens bewus van die ongeldigheid van die kontrak en of dat hy 'n regtens gedwaal het. Al wat die solvens in sy pleitstukke moes aanvoer, is dat die recipiens "unwilling and unable" was om te presteer en dan kon hy terugvorder. Hierdie saak het heelwat bespreking ontlok, maar gelukkig het die wetgewer ingegryp met die Wet op Vervreemding van Grond 68 van 1981. Artikel 28(1) van die Wet skep nou 'n statutêre verrykingsaksie vir die "koper" en "verkoper" wat geheel of gedeeltelik onder 'n vormgebrekkige koopkontrak van grond presteer het. Hierdie verrykingsaksie is ontwikkeld, want rentes, vergoeding vir okkupasie en gebruik, verbeterings en skade vorm deel van die omvang van die verrykingsbedrag. Artikel 28(2) ontneem 'n verrykingsaksie wanneer beide partye volledig presteer het, nieteenstaande die feit dat die kontrak nietig is op grond van
Image of page 31
vormgebrekkigheid - dan beskou die reg die transaksie as 'n volledig afgehandelde ene.
Image of page 32
Image of page 33

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 48 pages?

 • Fall '18

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes