Permanente indkomst også uændret dermed vil der

This preview shows page 4 out of 4 pages.

permanente indkomst også uændret dermed vil der heller ikke være en effekt påforbruget.Hvis vi har en midlertidig skattelettelse hvor skatten sænkes nu men tilsvarendestiger i fremtiden vil privatforbruget ikke påvirkes. Dette skyldes athusholdningerne er rationelle. Hvis de ved, at en skattelettelse i periode 1 skaltilbagebetales i periode 2 vil de sparer de ekstra penge op for at kunne de pengeplus renter tilbage.5)For at Ricardiansk Ækvivalens (RÆ) kan holde skal husholdningerne kunnegennemskue regeringens intertemporale budgetbetingelse. Desuden skal hverenkelt husholdning kunne udregne nutidsværdien af den enkelte husholdningslivstids-skattebetaling. Dette kræver en viden om, hvorvidt fremtidige skatter fx vilblive opkrævet som indkomstskat, boligskat, etc., eller om andre offentlige udgifter(fx overførelser) vil blive sat ned.Derudover findes en andre forhold, som forhindrer RÆ i at holde i praksis:Kreditbegrænsninger: RÆ forudsætter, at husholdninger kan udjævneforbrug over tid, hvilket kan forhindres af kreditbegrænsninger.Den enkelte forbruger/husholdning har kortere levetid end den offentligesektor.Omfordeling: Hvis regeringen øger den offentlige beskæftigelse, ogfinansierer det ved kun at beskatte personer med høj indkomst (og dermedlav forbrugstilbøjelighed) er det private forbrug ikke nødvendigvis ændret.Forvridende skatter: Hvis skatter ændrer husholdningernes adfærd kandette påvirke den økonomiske aktivitet og det private forbrug.4
End of preview. Want to read all 4 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture