D ụ ng ngu ồ n v ố n b ên ngoài phân tích

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 59 - 61 out of 113 pages.

d ng ngu n v n b ên ngoài. Phân tích cụ th kho n m c n ph i tr cho th y doanh nghi p ch t p trung s d ng n ng n h ạn mà không sử d ng n dài hạn, so sánh vớ i s li ệu trung bình ngành có tỷ tr ng n dài hạn trên vố n ch s h u kho ng 33%, cho th ấy công ty không sử d ng n dài hạ n có thể linh ho t ứng phó trong tình trạng lãi suấ t bi ến động liên tục nhƣ hiệ n nay. M t khác do hạ n ch ế v quy mô kinh doanh cũng nhƣ giá trị tài sả n th ế ch ấp nên việ c huy độ ng v ốn dài hạ n c ủa đơn vị khá khó khăn, việc này sẽ làm tăng chi phí sử d ng v n c a doanh nghi ệp và gây áp lực thanh toán liên tụ c khi ph ải tăng huy độ ng n ng n h n. V lâu dài khi lãi suấ t th trƣờ ng ổn định công ty nên tăng huy độ ng v ốn vay dài h ạn để có thể tài trợ lâu dài cho việ c th c hi ện thi công dự án lâu dài củ a m ình. Trong n ng n h ạn thì khoả n m c chi ế m t tr ng l ớn là vay ngắ n h n t ngân hàng và các tổ ch ức tài chính. Đây là nguồ n v ốn huy độ ng t bên ngoài nhằ m m c đích tăng cƣờ ng ngu n v n kinh doanh cho doanh nghi ệp, trong điề u ki ện lãi suấ t th trƣờng liên tụ c bi ến độ ng theo chi ều hƣớng ngày càng giảm thì việ c doanh nghi p tích cực huy độ ng vay ng n h ạn có thể coi là hợp lý. Ngoài ra khoả n m c ph i tr ngƣời bán cũng chiế m t tr ng l n, ch y ếu là do doanh nghiệ p l y v t li u ph c v xây dựng, do tính chấ t ng ành nghề thì việ c doanh nghi ệp huy độ ng v n t vi c chi ế m d ng c ủa nhà cung cấp cũng đƣợc coi là hợp lý. Tuy nhiên doanh nghiệ p c ần chú ý đế n th i h ạn thanh toán để đả m b ảo đƣợc uy tín trong kinh doanh đố i v ới các nhà cung c ấp lâu dài của mình.
Image of page 59

Subscribe to view the full document.

50 V n ch s h u chi ế m t tr ng l ớn và tăng dần, năm 2012 khoả n m ục này chỉ chi ếm hơn 30% nhƣng đến năm 2013, 2014 đã tăng lên hơn 60%. Trong đó chỉ có vố n đầu tƣ củ a ch s h ữu tăng lên do năm 2013 chủ s h ữu công ty đã góp thêm vốn, nâng lƣợ ng v n t 5,2 t lên đế n 20 t . Vi ệc này vừa góp phầ n cung c ấp thêm nguồ n v n cho công ty hoạt độ ng, v ừa nâng tỷ tr ng v n ch s h u c ủa công ty lên để làm tăng tính chủ động tài chính của đơn vị , gi m b t r ủi ro tài chính khi để h s n quá cao nhƣ năm 2011 - 2012. Đây có thể đánh giá là một bƣớc đi đúng đắ n c a ban qu ản lý
Image of page 60
Image of page 61
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes