nguphap_ta_0353

They are as lucky as we n ? u là câu ph

Info iconThis preview shows pages 66–69. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
They are as lucky as we. N ế u là câu ph ñị nh, as th nh t có th thay b ng so . He is not as tall as his father. He is not so tall as his father. Sau as ph i là m t ñạ i t nhân x ư ng ch ng , không ñượ c là m t ñạ i t tân ng . Peter is as tall as I. ( ð ÚNG) Peter is as tall as me . (SAI) Danh t c ũ ng có th ñượ c dùng ñể so sánh, nh ư ng nên nh tr ướ c khi so sánh ph i ñả m b o r ng danh t ñ ó ph i có các tính t t ươ ng ñươ ng. adjectives nouns
Background image of page 66

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
S ư u t m và thi ế t k ế b i Ph m Vi t V ũ - 67 – Tr ườ ng ðạ i H c Kinh T ế ð à N ng heavy, light weight wide, narrow width deep, shallow depth long, short length big, small size Khi so sánh b ng danh t , s d ng c u trúc sau: S + V + the same + (noun) + as + {noun/ pronoun} My house is as high as his. My house is the same height as his. Chú ý r ng ng ượ c ngh ĩ a v i the same. ..as different from ... Không bao gi dùng different than . Sau ñ ây là m t s ví d khác v so sánh b ng danh t . These trees are the same as those. He speaks the same language as she. Her address is the same as Rita’s. Their teacher is different from ours. She takes the same course as her husband. 19.2 So sánh h ơ n kém Trong lo i so sánh này ng ườ i ta chia làm hai d ng: tính t và phó t ng n (ch có m t ho c hai âm ti ế t khi phát âm) và tính t , phó t dài (3 âm ti ế t tr lên). Khi so sánh không ngang b ng: ðố i v i tính t và phó t ng n ch c n c ng ñ uôi -er . (thick – thicker; cold-colder; quiet-quieter) ðố i v i tính t ng n có m t ph âm t n cùng (tr w,x,z) và tr ướ c ñ ó là m t nguyên âm, ph i g p ñ ôi ph âm cu i. (big-bigger; red-redder; hot-hotter) ðố i v i tính t , phó t dài, thêm more ho c less tr ướ c tính t ho c phó t ñ ó (more beautiful; more important; more believable). ðố i v i tính t t n cùng là ph âm+ y , ph i ñổ i y thành -ier (happy-happier; dry- drier; pretty-prettier). ðố i v i các tính t có h u t -ed , -ful , -ing, -ish, -ous c ũ ng bi ế n ñổ i b ng cách thêm more cho dù chúng là tính t dài hay ng n (more useful, more boring, more cautious)
Background image of page 67
S ư u t m và thi ế t k ế b i Ph m Vi t V ũ - 68 – Tr ườ ng ðạ i H c Kinh T ế ð à N ng Tr ườ ng h p ñặ c bi t: strong-stronger; friendly-friendlier than = more friendly than.
Background image of page 68

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 69
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page66 / 129

They are as lucky as we N u là câu ph

This preview shows document pages 66 - 69. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online