AUDITING - Students - Topic 3 - KSNB [Compatibility Mode]

N trí tri ueh 2012 53 noäi dung tìm hieåu tìm

Info icon This preview shows pages 18–19. Sign up to view the full content.

n Trí Tri – UEH, 2012 53 Noäi dung tìm hieåu : - Tìm hieåu 5 boä phaän caáu thaønh cuûa KSNB, trong ñoù chuù troïng ñeán moâi tröôøng kieåm soaùt, heä thoáng keá toaùn vaø caùc hoaït ñoäng kieåm soaùt lieân quan ñeán keá toaùn. - Tìm hieåu KSNB cho töøng chu trình nghieäp vuï. Phöông phaùp tìm hieåu : - Thu thaäp vaø nghieân cöùu taøi lieäu. - Quan saùt. - Phoûng vaán. - Döïa vaøo kinh nghieäm kieåm toaùn tröôùc ñaây. Tìm Tìm hi u hi u h h th ng ng ki m ki m soát soát n i n i b b Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 54 VSA 400.28: “D a trên s hi u bi ế t h th ng k ế toán và h th ng ki m soát n i b , ki m toán viên và công ty ki m toán ph i đ ánh giá ban đầ u v r i ro ki m soát đố i v i t ng c ơ s d n li u cho t ng s d ư tài kho n ho c các lo i nghi p v kinh t ế ch y ế u” Có r i ro? Bao nhiêu? Đ ÁNH GIÁ S Ơ B R I RO KI M SOÁT
Image of page 18

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

19 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 55 VSA 500 - B ng ch ng ki m toán - xác đị nh các c ơ s d n li u c a báo cáo tài chính bao g m: xrhombus Hi n h u: Tài s n hay n ph i tr có th c vào th i đ i m báo cáo. xrhombus Quy n và ngh ĩ a v : Tài s n ho c n ph i tr thu c v ề đơ n v t i th i đ i m báo cáo. xrhombus Phát sinh: Nghi p v ph i có th c và đ ã x y ra trong k báo cáo. xrhombus Đầ y đủ : M i tài s n, công n , nghi p v ụ đề u ph i đượ c ghi chép và trình bày trên báo cáo tài chính. xrhombus Đ ánh giá: Tài s n ho c công n ph i đượ c ghi chép theo đ úng giá tr thu n. xrhombus Chính xác: Nghi p v ph i đượ c ghi chép đ úng s ti n; m i thu nh p và chi phí ph i đượ c phân b ổ đ úng k . xrhombus Trình bày và công b : Các ch tiêu đượ c trình bày, phân lo i và công b trên các báo cáo tài chính ph i đ úng theo chu n m c k ế toán hi n hành. Các c ơ s d n li u c a BCTC Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 56 M uïc ñích : Thu thaäp baèng chöùng veà söï höõu hieäu thaät söï cuûa KSNB Ñoái tö ôïng cuûa thöû nghi eäm kieåm soaùt : Caùc thuû tuïc kieåm soaùt maø KTV döï tính seõ döïa vaøo. Ñieàu ki eän aùp d uïng : Möùc RRKS ñöôïc ñaùnh giaù sô boä laø thaáp hôn möùc toái ña Caân nhaéc giöõa chi phí – lôïi ích cuûa thöû nghieäm. Phöôn g phaùp th öïc hi eän : - Kieåm tra chöùng töø, taøi lieäu - Quan saùt - Phoûng vaán. - Thöïc hieän laïi caùc thuû tuïc KS THI T K VÀ TH C HI N TH NGHI M KI M SOÁT Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 57 Sai phaïm tieàm taøng (cô sôû daãn lieäu) Caùc thuû tuïc kieåm soaùt chuû yeáu Caùc thöû nghieäm kieåm soaùt 1. Nghieäp vuï baùn chòu khoâng ñöôïc pheâ chuaån hoaëc pheâ chuaån khoâng ñuùng thaåm
Image of page 19
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '12
 • DVHGiang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern