Nguồn vốn tài trợ Số cổ phiếu phát hành 67373303 Số cổ phiếu HPG hiện tại

Nguồn vốn tài trợ số cổ phiếu phát

This preview shows page 8 - 10 out of 21 pages.

Nguồn vốn tài trợ Số cổ phiếu phát hành 67.373.303 Số cổ phiếu HPG hiện tại 2.123.907.200 Mua bằng tiền (tỷ VND) 269 Tiền và tương đương tiền (tỷ VND) 2.516 Phát hành cổ phiếu (tỷ VND) 1.950 Lợi nhuận sau thuế (tỷ VND) 6.806 Tổng giá trị (tỷ VND) 2.219 R I RO R i ro là các y ế u t không d đoán trước đượ c trong quá trình M&A mà công ty c n ph i đánh giá trong quá trình hậ u sáp nh p. Các r i ro có th liên quan đế n r i ro v th trườ ng, r i ro v ho ạt độ ng và r i ro v tài chính. Chúng ta c n ph ải đánh giá toàn diệ n v các r ủi ro cũng như đưa ra các giả i phá p để có th h n ch ế các r ủi ro đó. - 50,000 100,000 150,000 Trước sáp nhập Sau sáp nhập Tỷ VND Giá trị HSG Giá trị HPG Synergy
Image of page 8
9 Báo cáo ch mang tính ch t tham kh o Vui lòng xem khuy ế n ngh cu i báo cáo này | Báo cáo M&A T ập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) Ngày: 06/04/2019 R I RO TH TRƯỜ NG (MR) R i ro v lãi su t (MR1) Trong điề u ki n tín d ụng đang ngày càng dượ c si ế t ch t, lãi su ất đang có xu hướ ng tăng lên, việ c t l n cao s gây ra m t r i ro không nh v gánh n ng lãi vay, làm gia tăng chi phí hoạt độ ng c a HPG, trong th ời điể m mà d án Dung Qu t b ắt đầu đi vào ho ạt độ ng s khi ế n chi phí ho ạt độ ng càng tăng cao hơn nữ a, tr c ti ế p ảnh hưởng đế n l i nhu n sau thu ế c a doanh nghi p. Vì v y vi c ki m soát ch t ch và x lý các kho n n hi n t i là m ột điề u c n thi ế t mà HPG c n parhi th c hi n. R i ro v c nh tranh S c ạnh tranh trong ngành đượ c s báo s gia tăng do áp lự c c nh tranh v i thép giá r Trung Qu ốc và đặ c bi ệt là Nga do năm 2015 hiệp đị nh FTA gi a Vi t Nam và Liên minh h ải quan đượ c kí k ế t. Bên c ạnh đó, Formosa là dự án s n xu t thép kín có quy mô và công su t l ớn, do đó đây sẽ là m t thách th c ti m ẩn đố i v i ngành thép trong nướ c. R I RO V HO ẠT ĐỘ NG (OR) R i ro v n vay (OR1) Tính h ết năm 2018 t ng n ph i tr c ủa HSG là hơn 16 nghìn t , chi ế m 76% t ng tài s n c a doanh nghi p, trong đó phầ n l n là n ng n h n, chi ếm hơn 10 nghìn tỷ . Vi c mua l i HSG s khi ế n công ty ph i gánh thêm m t kho n n l n trên b ảng cân đố i c a HPG, tương đương vớ i m c lãi ph i tr hàng năm từ 800-1.000 t VND. V i s b t n v kinh t ế nói chung và ngành thép nói riêng, vi c n m gi m t kho
Image of page 9
Image of page 10

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 21 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors