Lúc này hi? n t ? thái hậ u m ớ i v? l ẽ ra

This preview shows page 218 - 221 out of 299 pages.

Lúc này Hi ế n T Thái h u m i v l ra L không ph i cháu n i x n. L cũng hóng đâu đó đượ c chuy n bà n i h mu n ph ế tru t mình nên nhanh nh n ra tay trước, đánh thuốc độ c cho Thái h u ch ế t không k p hi u t i sao. M y anh em c a H o th y m t th ng ất ơ làm lo n trong nhà mình thì a gan l m. Tr n Nguyên Trác đêm hô m khuya kho t kéo h ội vào đị nh gi ế t L , nhưng Lễ đã nhanh chân trèo tườ ng tr n m t. M y ông ki ế m m t h i không ra thì l i th i c ắp đao kiế m v . Sáng hôm sau L hiên ngang quay l i cung và sai ngườ i gi ế t h ế t h i Nguyên Trác. Anh trai ch ế t lãng x t khi ế n Tr n Ph lo l ng tr ốn đi khở i nghi p. L c lượ ng c a Ph ngày càng m nh, l ại có tướ ng Ngô Lang làm tay trong. Cu ối năm 1370, Ngô Lang tỉ khuyên L đầ u hàng. L s v m t r ồi nên đồ ng ý li n. Cu ối năm 1370, Trầ n Ph lên ngôi. S g i Tr n Ngh Tông. L b ph ế r i v n thích làm lo n, gi ế t h i Tr n Ngô Lang. Ph nh n h ế t n i m ới đem Lễ cùng con giai là Li u ra quánh ch ế t.
Image of page 218
khoùi 219 H i ấy Đạ i Vi t nát l m r i nên Chiêm Thành đượ c phen t ỏa sáng, đánh ra tậ n Thăng Long khiế n Ph ph ải khăn gói quả mướ p b ch y. Quân Chiêm đố t phá hoàng cung, b t b ph n ữ, chơi bờ i chán chê r i m i ch u kéo quân v nướ c. Ph v ốn không thích làm vua, vì dòng đời xô đẩ y m i ph i giành l y ngai vàng. Ng i m i m ột năm Phủ đã thấ y nóng mông nên nhườ ng ngôi l i cho em giai là Tr ần Kính để lên làm Thái thượ ng hoàng. S g i Tr n Du Tông. Nh ững tưởng đến đây là nhàn rồi, nhưng đờ i l i không như là mơ. Hồ i y vua Chiêm Ch ế B ng Nga th y m c c m t i l i vì làm lo ạn Đạ i Vi t nên dâng vàng t t i. Gian th ần Đỗ t Bình b túi riêng r i vu cho B ng Nga t ội láo toét. Năm 1376, thanh niên Duệ Tông noi gương cha ông đích thân cầm quân đi làm c Chiêm Thành. Khi b vây hãm, Đỗ T Bình không đế n ng c u nên Du Tông t tr ận, Lê Quý Ly cũng c ắp đí t b ch y. Ph nghe tin như sét đánh ngang tai, ch k p kh u nghi p m t câu r i v ội vàng đi chọ n ngườ i k ế v khác. L ần này Đạ i Vi ệt đượ c trao vào tay con trai c a Du Tông Tr n Kính, t c Tr n Hi n. Quay l i v ới Chiêm Thành, năm 1378, Chế B ng Nga g t b m c c m t i l ỗi để m t l n n ữa đánh vào kinh đô Đạ i Vi ệt, cướ p s ch c a c i. Qu c kh tr ng
Image of page 219
220 r ng, hoàng gia tr nên nghèo r t m ồng tơi. Phủ bèn th c hi ện sưu cao thuế n ng khi ến đất nước đã bê lạ i càng thêm b ết. Chiêm Thành xưa nay luôn phả i nhún nhường Đạ i Vi t, có bao gi được vinh quang như v ậy. Hơn chục năm sau đó, Chế B ồng Nga hăng máu liên ti ế p kéo quân qua ba b n b ận. Đi đêm lắm cũng có ngày g ặp ma, năm 1390, Chế B ng Nga b tướ ng Tr n Khát Chân nã pháo b n ch ế t. H a Chiêm Thành lúc y m i d t.
Image of page 220
Image of page 221

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 299 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors