Head2right so sánh hiệu quả sử dụng vốn

Info icon This preview shows pages 119–122. Sign up to view the full content.

head2right So sánh hiệu quả sử dụng vốn Một cách sử dụng ICOR để so sánh khác là so sánh hiệu quả sử dụng vốn (hay hiệu quả đầu tư) giữa các thời kỳ hoặc giữa các nền kinh tế. Hệ số ICOR cao hơn chứng tỏ thời kỳ đó hoặc nền kinh tế đó sử dụng vốn kém hơn. Tuy nhiên cách so sánh này thường xuyên vi phạm các giả thiết bởi vì giữa các thời kỳ dài khác nhau thì sự thay đổi công nghệ hay tỷ lệ kết hợp giữa vốn và lao động ít khi giống nhau. Điều này càng đúng với các nền kinh tế khác nhau.
Image of page 119

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 110 PHỤ LỤC NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt PHỤ LỤC 5 vineleafboldnevineleafboldne . octastar4 . vineleafboldnwvineleafboldnw TÁC ĐỘNG CỦA NỢ CÔNG THÔNG QUA KÊNH TRUYỀN DẪN TRUNG GIAN LÀ TIẾT KIỆM TRONG NƯỚC VÀ THUẾ TẠI TRUNG QUỐC Sau khi nghiên cứu nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 1990 – 2009 về sự tác động của nợ công đối với tăng trưởng kinh tế thông qua các kênh truyền dẫn trung gian là tiết kiệm trong nước và thuế, bài viết tiến hành kiểm định thêm vấn đề này trên cơ sở dữ liệu giai đoạn 1990 – 2009 của Trung Quốc, một quốc gia được đánh giá là một trong những cường quốc của Châu Á. octastar4 Nợ nước ngoài và tiết kiệm trong nước Sau khi thu thập bộ dữ liệu từ Ngân hàng thế giới World Bank và Ngân hàng Phát triển Châu Á , bài viết tiến hành thống kê mô tả đơn giản nhằm xem xét tác động của nợ nước ngoài đối với tăng trưởng kinh tế thông qua kênh truyền dẫn trung gian là tiết kiệm trong nước, với số liệu của Trung Quốc giai đoạn 1990 – 2009 cụ thể như sau: 0 10 20 30 40 50 60 Nguô 0300 n: Asia Development Bank (C9) va 0300 ti 0301 nh toa 0301 n cu 0309 a ta 0301 c gia 0309 - 5 10 15 20 25 30 Tăng trưở ng GDP 3.8 8.5 14.2 14.0 13.1 10.9 10.0 9.3 7.8 7.6 8.4 8.3 9.1 10.0 10.1 11.3 12.7 14.2 9.6 9.1 Tiế t kiê combiningdotbelow m trong nướ c/GDP 35.2 35.3 36.1 38.0 39.3 39.6 38.3 39.0 38.9 38.0 38.0 39.0 40.4 43.0 45.2 46.4 47.9 50.5 51.5 51.2 combiningdotbelow nướ c ngoà i/GDP 24.38 22.72 21.71 19.83 17.09 15.57 14.37 14.29 11.78 11.06 9.56 8.37 7.36 6.28 5.61 4.61 4.08 3.30 2.84 2.73 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Hình PL5.1: Nợ nước ngoài, tiết kiệm trong nước và tăng trưởng kinh tế Trung Quốc giai đoạn 1990-2009
Image of page 120
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 111 PHỤ LỤC NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt Nhìn vào đồ thị ta có thể thấy chỉ tiêu tiết kiệm trong nước trên GDP của Trung Quốc qua các năm là sự gia tăng ổn định với tỷ trọng trung bình khoảng 41.5%. Trong những năm 1990 – 2001 chỉ tiêu này dao động theo xu hướng tăng giảm nhẹ từ mức 35.2% (năm 1990) đến 39% (năm 2001), trong khi chỉ tiêu nợ nước ngoài trên GDP của Trung Quốc trong giai đoạn này lại có xu hướng giảm dần từ 24.38% (năm 1990) xuống còn 8.37% (năm 2001). Còn chỉ tiêu tăng trưởng kinh
Image of page 121

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 122
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '18
 • Thang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern