â � ẽ â � ự ả ể c phi u Xerox c n ph i ti p c n cac th tr ng tin d ng đ nh m

 ? ẽ â ? ự ả ể c phi u xerox c n ph i ti

This preview shows page 3 - 6 out of 11 pages.

ââếcphiu. Xerox cn phi tip cn các th trng tin dng đnhm tài trếếâươăni bcho vic duy trì mc tin dng cho các khách hàng. Hthng lngêêươthng là đng cđcác nhà qun lý báo cáo tăng trng doanh thu và liưởơưởnhu n. â3
Background image
-Chi:ơôNhà qun lý có toàn quyn quyt đ nh. Ngoài ra, KPMG đa khôngếkiên quyt vi ý kin ca mình, sau khi không thuyt phc đc nhà qun lýếếếượthay đi các hot đng ktoán đa cho phép Xerox tip tc sdng các hotếếưđng ktoán đáng ngđó (vi các ngoi lnh ).ếơêo-Thai đ:ôTrc nhng sphn đi ca các nhà qun lý thuc các linh vc _ướnhng ngi tin rng các hot đng ktoán đa làm sai lch kt quho t ươăếêếđng kinh doanh ca công ty và nhng thuyt phc ca KPMG vvic thay ếêđi các hot đng ktoán, nhà qun lý ca Xerox vn ch đo, phê duyt cácếâiêhot đng ktoán đc xem là có vn đđó.ếượCâu 4:Các tài khon báo cáo tài chinh b nh hng và quy trình kim toán đi vi miị ảưởthao tác ktoán đc xác đ nh:ếượThao tac kếtoan đang ngơTai khon bao cao taiachính bnh hngị aưởQuy trình kim toanTăng t c ghinhn doanh thuâcho thuê th pđ ngthuê.Doanh thu ghinh nkhôngâđúng kì-Doanh thu bán hàng,doanh thu thot đngd ch vvà tài chinh tănglên -> thu nh p/ l iânhun tăng.â-Li nhun tvn chsâhu tăng.Kim tra hp đng thuê, xác đ nhthi gian, giá tr thuê đtinh raơđc doanh thu khu hao ca kyượkim toán. Đi chiu gia doanhếthu khu hao tinh đc và doanhượthu khu hao ghi nhn trên sâsách ca công ty.Tăng tc doanhthu cho thuê tvi c tăng giáêthuê và gia hn.-Doanh thu bán hàng,doanh thu thot đngd ch vvà tài chinh tănglên -> thu nh p/ l iânhun tăng.â-Li nhun tvn chsâhu tăng. Kim tra tt chp đng liênquan đ n 1 d ch vcho thuê.ếKim tra tinh hp lý gia kì hnkt thúc và ky gia hn ca cácếhp đng. Đi chiu gia doanh thu phân bếthc tvà doanh thu phân bghiếnhn ti s.â4
Background image
Tăng giá tr cònli ca thit bếcho thuê b ngăcách gi m chiphi bán hàng -Giá tr tài sn (thit b )ếtăng-
Background image
Image of page 6

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 11 pages?

 • Summer '18
 • mr Phuong

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture