Head2right kiểm định t cặp giả thuyết

Info icon This preview shows pages 90–94. Sign up to view the full content.

head2right Kiểm định T cặp giả thuyết với γ 3 :
Image of page 90

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 81 CHƯƠNG 3 NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt H 0 : γ 3 = 0 : Không xảy ra hiện tượng cộng tuyến H 1 : γ 3 0 : Xảy ra hiện tượng cộng tuyến P -value ( DSERGDP ) = 0.7736 > α (với α = 0.11); Chưa có cơ sở bác bỏ H 0 : DEBGDP không có quan hệ cộng tuyến với DSERGDP. Qua những nhận xét trên, có thể thấy DEBGDP không quan hệ cộng tuyến với EXPO cũng như là với DSERGDP . Kết luận 3 : [Hình 3.8] - Y phụ thuộc DEBGDP , EXPO , DSERGDP không có hiện tượng đa cộng tuyến. (kq3) octastar4 Sử dụng nhân tử phóng đại phương sai (VIF) head2right Cơ sở kiểm định VIF j = 1 1 - R 2 j (3.9) Với R 2 j là hệ số xác định của hàm hồi quy phụ. Khi R 2 j tiến về 1, nghĩa là mức độ cộng tuyến giữa X j với những biến độc lập còn lại càng cao thì VIF j càng lớn, tại điểm giới hạn, VIF j tiến tới . Giá trị VIF j càng lớn thì biến X j càng cộng tuyến cao. Quy tắc kinh nghiệm là khi VIF j >10 bleftright R 2 j >0.9 thì mức độ cộng tuyến của biến này được xem là cao. head2right Dựa vào kết quả của mô hình, ta có: VIF j = 1 1 - R 2 j = 1 1- 0.013101 = 1.01327491466 1.01328 => VIF j = 1.01328 < 10 bleftright R 2 j = 0.013101 < 0.9 (Theo kết quả [hình 3.10] ) => Mức độ cộng tuyến của biến này được xem là rất thấp. => Không có hiện tượng cộng tuyến. Kết luận 4 : Mô hình không có hiện tượng cộng tuyến. (kq4) octastar4 TỔNG KẾT : Từ (kq1), (kq2), (kq3), (kq4), ta có thể kết luận rằng mô hình hồi quy sau khi đã điều chỉnh là:
Image of page 91
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 82 CHƯƠNG 3 NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt ^ i Y = 0.09337 + 0.271756* EXPO i +(-3.845316* DSERGDP i ) + 0.001356* DEBGDP i không xảy ra hiện tượng cộng tuyến. 3.4.5.2. Kiểm tra hiện tượng tự tương quan octastar4 Phương pháp đồ thị Ta vẽ đồ thị của phần dư e i chính là biến resid là phần dư hàm hồi quy sau khi đã điều chỉnh là: ^ i Y = 0.09337 + 0.271756* EXPO i +(-3.845316* DSERGDP i ) + 0.001356* DEBGDP i Từ Eview, ta được kết quả: Residual = ei và đồ thị phần dư. Hình 3.11: Đồ thị của phần dư e i
Image of page 92

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 83 CHƯƠNG 3 NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt Đồ thị của phần dư e i có dạng như hình sau: Hình 3.12: Dạng hình của đồ thị phần dư e i Nhận xét : Nhìn vào đồ thị, ta thấy phần dư không biểu thị một kiểu mẫu nào khi số quan sát tăng lên, nó phân bố một cách ngẫu nhiên xung quanh giá trị trung bình của chúng. Đây là đồ thị dạng không có hệ thống, ủng hộ cho giả định không có tự tương quan trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển.
Image of page 93
Image of page 94
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '18
 • Thang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern