përcakton se sipërmarrja e re ka nivel t� ulët risku atëher� do t� përdorte

Përcakton se sipërmarrja e re ka nivel t? ulët

This preview shows page 3 - 6 out of 13 pages.

përcakton se sipërmarrja e re ka nivel të ulët risku atëherë do të përdorte normën e skontimit 7% për të përcaktuar vlerën aktuale neto. Me normën e ulët të skontimit vlera aktuale neto do të dilte pozitive dhe shoqëria do të realizonte investimin. Meqënëse objektivi i temës është përqëndrimi në ndikimin e taksave në vendimmarrje, përgjatë temës do të përdorim dy supozime të thjeshtuara në lidhje me riskun financiar. Së pari, do të supozohet se norma e skontimit ka të përfshirë dhe reflekton edhe riskun e transaksionit. Së dyti, supozohet se risku do të jetë i qëndrueshëm me kalimin e kohës dhe norma e skontimit nuk ndryshon nga periudha në periudhë. Shembull Supozojmë se një kompani konsulente duhet të zgjedhë ndërmjet dy marrëveshjeve të cilat zgjasin në kohë nga dy vjet. Marrëveshja 1, do të gjenerojë $150.000 të ardhura çdo vit për dy vjet. Firma vlerëson se kjo marrëveshje do të kërkojë $90.000 shpenzime në vitin korrent dhe $10.000$ në vitin e dytë. Marrëveshja 2, do të gjenerojë $200.000 të ardhura në vitin korrent dhe $125.000 të ardhura vitin e ardhshëm. Firma vlerëson se marrëveshja 2 do të kërkojë $65.000 shpenzime çdo vit për dy vjet. Bazuar në normën e skontimit prej 10 përqind dhe pa konsideruar ndonjë lloj takse vlera aktuale neto e marrëveshjeve të llogaritura do të jetë: 3
Image of page 3
Në $ Marrëveshja 1 Marrëveshja 2 Viti korrent: Fluksi hyrës 150000 200000 fluksi dalës 90000 65000 Fluksi neto 60000 135000 Viti i ardhshëm: Fluksi hyrës 150000 125000 fluksi dalës 10000 65000 Fluksi neto 140000 60000 Vlera aktuale e vitit korrent 60000 135000 Vlera akt.e vitit të ardhshëm (fluksi *0.909 faktori i skont) 127260 54540 NPV 187260 189540 Firma konsulente tani ka një bazë racionale për përzgjedhjen e mundësisë më të mirë financiare. Konsulentët duhet të zgjedhin marrëveshjen 2 sepse ajo ka vlerë aktuale neto më të lartë. Në shembullin e mësipërm fluksi neto i parave të vitit të parë nuk është skontuar, ndërsa fluksi neto i parave të vitit të dytë është skontuar me një vit. Kjo bazohet në supozimin se paratë e marra në vitin e parë do të merren menjëherë në momentin 0 ose ndryshe do të parapaguhen. 2. Flukset e parasë dhe taksat Llogaritja e vlerës aktuale neto duhet të reflektojë të gjitha flukset duke përfshirë edhe ndonjë kosto prej taksave apo ndonjë kursim që vjen prej taksave. Kostot e tatimeve dhe taksave Në qoftë se transaksioni rezulton me rritjen e ndonjë tatimi apo takse në çfarëdo periudhe qoftë, rritja e taksës është fluks dalës. Për shembull, një firmë e cila blen një makineri mund të paguajë TVSH për këtë blerje, fluksi dalës për këtë transaksion do të përfshijë çmimin e blerjes dhe tatimin. Në kushtet e një tatimi mbi të ardhurat, kostoja e tatimit mund të jetë e përcaktuar direkt nga deklarimi i të ardhurave, fluksi dalës që i përket tatimit në këtë rast është i lidhur me një fluks hyrës prej zërave të të ardhurave. Kështu, supozojmë se një shoqëri shet mallra nga inventarët e saj prej $500. Nëse kosto e mallrave ka qenë $400, shitja e mallrave ka gjeneruar $100 të ardhura shtesë. Nëse firma është subjekt i një tatimi mbi fitimin prej 15%, atëherë kostoja tatimore e këtij transaksioni 4
Image of page 4
është $15. Shitja e mallrave është një transaksion që gjeneron fluks hyrës prej $500 dhe
Image of page 5
Image of page 6

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 13 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors