De volgende technieken worden gebruikt 1 visuele

Info icon This preview shows pages 128–130. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
andere manier gemeten worden. De volgende technieken worden gebruikt: (1) Visuele vergelijking van de spots . De stalen en de referentie-oplossingen met gekende concentratie worden op dezelfde plaat geëlueerd en de relatieve oppervlakken van de onbekenden en de standaarden worden visueel geschat; (2) Fysische metingen van gekleurde spots . Transmissie of reflectantie van de spots kan met een spectrofotometer worden opgemeten. Fluorescentiemetingen kunnen met een spectrofluorimeter uitgevoerd worden; (3) Radioactieve metingen . Als radioactieve stalen worden geëlueerd, kan men de radioactiviteit van de spots met een teller registeren; (4) Meting van de oppervlakte van de spots . De oppervlakte van de spots is evenredig met de hoeveelheid product. De oppervlakte van de spot kan worden gemeten door transparant grafiekpapier over de spots te leggen en het aantal bedekte vierkanten te tellen. Standaarden worden op dezelfde manier geëlueerd en men verkrijgt een ijkrechte waarbij massa in functie van de oppervlakte uitgezet wordt; (5) Verwijdering van de spot . De spot kan verwijderd worden door deze van de plaat te schrapen. De geadsorbeerde stof wordt van de drager geëxtraheerd en dan verder behandeld zoals een andere analytische staaloplossing. 6.3 Papierchromatografie
Image of page 128

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Vloeistofchromatografie 121 Papierchromatografie is een techniek die fysisch op TLC gelijkt, maar het is een afzonderlijk type van vloeistofchromatografie waarbij de stationaire fase water is dat op cellulosevezels (bijv. van filtreerpapier) is geabsorbeerd . De methode is dus een vorm van vloeistof/vloeistof chromatografie, terwijl TLC een vorm is van vloeistof/vaste-stof chromatografie. Het filtreerpapier doet dienst als drager voor de stationaire fase. Het filtreerpapier wordt voor gebruik in een ruimte met een gecontroleerde vochtigheidsgraad bewaard. De hoeveelheid water die op de cellulosevezels wordt geadsorbeerd bepaalt immers de scheidingskarakteristieken. De poreusheid van het filtreerpapier bepaalt de snelheid waarmee het papier geëlueerd wordt. Papier met een lage poreusheid geeft een trage snelheid aan de mobiele fase, maar zorgt voor een goede resolutie. Omgekeerd zal poreus papier een snelle elutie van het chromatogram toelaten, maar dit gaat ten koste van de resolutie. Dik papier heeft een grotere capaciteit voor het staal en kan voor preparatieve doeleinden worden gebruikt. De mobiele fase wordt evenals bij TLC in een ontwikkelkamer geplaatst. De meest gebruikte methode van elutie is deze waarbij het solvent opstijgt (fig. 6.12). Een strook filtreerpapier wordt via een haakje in de afgesloten ontwikkelkamer opgehangen, waarbij de onderkant van het papier juist contact met het elutiesolvent maakt. Het te chromatograferen product wordt op dezelfde manier op het papier gebracht als bij TLC, met dit verschil dat de spots nu best een tweetal cm uit elkaar staan. De stroken papier mogen zo groot zijn dat het filtreerpapier cylindervormig omgeplooid in de ontwikkelkamer kan worden geplaatst. Het is eveneens belangrijk dat bij het begin van de elutie de spots zich boven het elutiesolvent bevinden. Juist zoals bij TLC zal het solvent door
Image of page 129
Image of page 130
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern