א תשמ nunfinalושארה יוסינב נה

This preview shows page 2 out of 2 pages.

א . תשמ nunfinalושארה יוסינב נה רישכמב memfinalישמ יטניקה kaffinalוכיחה memfinalדקמ תעיבקל ל μ רושימה nunfinalיב הסמ לעב nunfinalטק pefinalוג nunfinalיבל עפושמה m . קחרמה תא memfinalידדומ 0 l kaffinalכ pefinalוגה תא ררחשל שי ונממ וכרוא יצחל tsadifinalווכתי tsadifinalיפקהש 0 2 1 x . תא ואטב μ תועצמאב g x k l , , , , 0 0 θ . ב . תינש עצוב יוסינה , הצואתב הענה תילעמב memfinalעפה a יכנא nunfinalוויכב . עברל tsadifinalיפקה tsadifinalווכתה תעכ יופרה וכרואמ ) יצחל memfinalוקמב .( תילעמה תצואת יהמ ? 5 . תוריהמה עובירל יסחי ולש תודגנתהה חכש kaffinalוותב ענ pefinalוג : 2 bv f = . תוריהמה איה ולש תיתלחתהה 0 v . רה הא שרופמב ע תעצובמה הדובעה יכ " תריצעל דע תודגנתהה חכ י תיתלחתהה תיטניקה היגרנאל הווש pefinalוגה ) תרוכזת תוריהמה תא התיכב רבעב ונאצמ הז הרקמ רובע nunfinalמזה לש היצקנופכ .( K , x 0 θ l 0 m
Image of page 2
 • Fall '10

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern