Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Ț elege o cultur ă diferit ă care provoac ă

Info icon This preview shows pages 237–239. Sign up to view the full content.

ț elege o cultur ă diferit ă care provoac ă premisele anterior asumate. First ș i Way (1995), prin intermediul cercet ă rilor lor, au sugerat c ă ar fi un exemplu de bune practici pentru „policy makers” de a utiliza teoria înv ăță rii transformative în dezvoltarea programelor de parenting. Pe de alt ă parte, Marienau ș i Segal (2006) au eviden ț iat c ă p ă rin ț ii sunt indivizi care înva ță pe toat ă durata vie ț ii ( lifelong learners ) ș i care devin mai bine preg ă ti ț i pentru sarcinile de parenting în momentul în care reflecteaz ă critic asupra propriilor experien ț e ș i utilizeaz ă informa ț ia rezultat ă din reflexie pentru a construi noi sensuri ș i viziuni asupra rolurilor definite de parenting. Un alt studiu preocupat de rezilien ță ș i înv ăț are transformativ ă a fost realizat de Fursova (2013) ș i a avut ca grup- ț int ă femeile imigrante. Aceasta a identificat c ă participantele au capacit ăț i remarcabile de adaptare ș i optimism ridicat. Femeile care au experimentat transformarea sunt mai reziliente fa ță de recolonizare deoarece ele demonstreaz ă deschidere spre alternative ș i noi experien ț e, sunt mai predispuse s ă vad ă gre ș elile ca pe noi oportunit ăț i de înv ăț are ș i arat ă toleran ță la ambiguitate. Ele tind s ă exploreze noi cariere, caut ă oportunit ăț i educa ț ionale, particip ă activ în via ț a comunit ăț ii ș i eventual, devin lideri ș i mentori, chiar dac ă în timpul procesului de „schimbare”, ele au tr ă it st ă ri de depresie ș i o pierdere a identit ăț ii. În acest caz, factorii pe care i-au identificat participantele ca sus ț in ă tori ai rezilien ț ei au fost mândria lor ș i independen ț a. Prin analogie, participarea ș i implicarea p ă rin ț ilor la activit ăț i ce ț in de ș coal ă ș i copil le dezvolt ă rezilien ț a personal ă ș i, implicit, rezilien ț a familial ă . Dorin ț a lor de implicare ș i con ș tientizarea multitudinii de roluri pe care le au în rela ț ie cu copilul (prin reflexie critic ă ș i discurs reflexiv purtat cu alte persoane), ț in de apari ț ia procesului de înv ăț are transformativ ă . Dup ă cum am mai discutat, modalit ăț ile prin care ș coala îi poate face pe p ă rin ț i parteneri în actul instructiv-educativ sunt multiple (lectorate cu p ă rin ț ii, workshop-uri, grupuri de suport, realizarea unui caiet de
Image of page 237

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Camelia-Liliana Pavel 238 coresponden ț a între profesor ș i p ă rinte cu temele pe care copilul le are de rezolvat etc.), îns ă acestea necesit ă a fi valorificate la maximum pentru ob ț inerea unor rezultate cât mai bune atât ș colare cât ș i în rela ț ia p ă rinte-copil-profesor. 4. Concluzii Importan ț a implic ă rii parentale ș i contribu ț ia pe care p ă rin ț ii o aduc în dezvoltarea ș i realizarea academic ă a copilului nu reprezint ă o noutate în sfera cercet ă rii familiale. Factorii de risc ca separarea sau divor ț ul p ă rin ț ilor, decesul unuia
Image of page 238
Image of page 239
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern