Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Ț elege o cultur ă diferit ă care provoac ă

Info icon This preview shows pages 237–239. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ț elege o cultur ă diferit ă care provoac ă premisele anterior asumate. First ș i Way (1995), prin intermediul cercet ă rilor lor, au sugerat c ă ar fi un exemplu de bune practici pentru „policy makers” de a utiliza teoria înv ăță rii transformative în dezvoltarea programelor de parenting. Pe de alt ă parte, Marienau ș i Segal (2006) au eviden ț iat c ă p ă rin ț ii sunt indivizi care înva ță pe toat ă durata vie ț ii ( lifelong learners ) ș i care devin mai bine preg ă ti ț i pentru sarcinile de parenting în momentul în care reflecteaz ă critic asupra propriilor experien ț e ș i utilizeaz ă informa ț ia rezultat ă din reflexie pentru a construi noi sensuri ș i viziuni asupra rolurilor definite de parenting. Un alt studiu preocupat de rezilien ță ș i înv ăț are transformativ ă a fost realizat de Fursova (2013) ș i a avut ca grup- ț int ă femeile imigrante. Aceasta a identificat c ă participantele au capacit ăț i remarcabile de adaptare ș i optimism ridicat. Femeile care au experimentat transformarea sunt mai reziliente fa ță de recolonizare deoarece ele demonstreaz ă deschidere spre alternative ș i noi experien ț e, sunt mai predispuse s ă vad ă gre ș elile ca pe noi oportunit ăț i de înv ăț are ș i arat ă toleran ță la ambiguitate. Ele tind s ă exploreze noi cariere, caut ă oportunit ăț i educa ț ionale, particip ă activ în via ț a comunit ăț ii ș i eventual, devin lideri ș i mentori, chiar dac ă în timpul procesului de „schimbare”, ele au tr ă it st ă ri de depresie ș i o pierdere a identit ăț ii. În acest caz, factorii pe care i-au identificat participantele ca sus ț in ă tori ai rezilien ț ei au fost mândria lor ș i independen ț a. Prin analogie, participarea ș i implicarea p ă rin ț ilor la activit ăț i ce ț in de ș coal ă ș i copil le dezvolt ă rezilien ț a personal ă ș i, implicit, rezilien ț a familial ă . Dorin ț a lor de implicare ș i con ș tientizarea multitudinii de roluri pe care le au în rela ț ie cu copilul (prin reflexie critic ă ș i discurs reflexiv purtat cu alte persoane), ț in de apari ț ia procesului de înv ăț are transformativ ă . Dup ă cum am mai discutat, modalit ăț ile prin care ș coala îi poate face pe p ă rin ț i parteneri în actul instructiv-educativ sunt multiple (lectorate cu p ă rin ț ii, workshop-uri, grupuri de suport, realizarea unui caiet de
Image of page 237

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Camelia-Liliana Pavel 238 coresponden ț a între profesor ș i p ă rinte cu temele pe care copilul le are de rezolvat etc.), îns ă acestea necesit ă a fi valorificate la maximum pentru ob ț inerea unor rezultate cât mai bune atât ș colare cât ș i în rela ț ia p ă rinte-copil-profesor. 4. Concluzii Importan ț a implic ă rii parentale ș i contribu ț ia pe care p ă rin ț ii o aduc în dezvoltarea ș i realizarea academic ă a copilului nu reprezint ă o noutate în sfera cercet ă rii familiale. Factorii de risc ca separarea sau divor ț ul p ă rin ț ilor, decesul unuia
Image of page 238
Image of page 239
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern