AUDITING - Teacher - Topic 5 - Bchung KT

23 nguy ễ n trí tri – ueh 2012 phân tích t ? s

Info iconThis preview shows pages 8–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 23 Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 Phân tích t ỷ s ố x X là m ộ t công ty th ươ ng m ạ i. N ă m nay, t ỷ l ệ lãi g ộ p c ủ a đơ n v ị s ụ t gi ả m t ừ 20% xu ố ng còn 14%. x D ự đ oán các kh ả n ă ng? x Các th ủ t ụ c ki ể m toán c ầ n thi ế t? 24 9 Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 Thí d ụ 1: Trong n ă m 2008, chi phí lãi vay ph ả i tr ả theo s ổ sách là 390 tri ệ u đồ ng. Tình hình d ư n ơ vay nh ư sau (t ỷ đồ ng ) Thaùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dö nôï 2 3 4 2 1 4 2 3 2 1 4 8 Laõi suaát 20% naêm. Haõy xem xeùt söï hôïp lyù cuûa chi phí laõi vay soå saùch. Dö nôï vay bình quaân : 36 tyû : 12 = 3 tyû Chi phí laõi vay hôïp lyù : 3 tyû x 20% = 600 trieäu Keát luaän : Chi phí laõi vay theo soå saùch laø 390 trieäu laø khoâng hôïp lyù, caàn kieåm tra chi tieát ñeå tìm hieåu nguyeân nhaân. Phân tích d ự báo Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 Sau khi phoûng vaán Ban giaùm ñoác, kieåm toaùn vieân bieát ñôn vò coù moät soá khoaûn vay öu ñaõi vôùi laõi suaát thaáp laø 10% naêm. Keát quaû tính toaùn laïi : Laõi suaát 20% : Dö nôï vay bình quaân 1 tyû, chi phí laõi vay öôùc tính laø 200 trieäu Laõi suaát 10% : Dö nôï vay bình quaân laø 2 tyû, chi phí laõi vay öôùc tính laø 200 trieäu Toång chi phí laõi vay öôùc tính laø 400 trieäu Keát luaän : Chi phí laõi vay 390 trieäu hôïp lyù Tình huoáng 1 26 Phân tích d ự báo Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 Keát quaû kieåm tra cho thaáy moät soá khoaûn chi phí laõi vay cuûa Ngaân haøng X chöa ghi cheùp laø 195 trieäu . Sau khi ñieàu chAnh sai soùt naøy, chi phí laõi vay ñaõ ñieàu chAnh: 390 trieäu + 195 trieäu = 585 trieäu thì hôïp lyù. Tình huoáng 2 27 Phân tích d ự báo 10 Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 M ứ c tin c ậ y c ủ a quy trình phân tích x Tính tr ọ ng y ế u c ủ a các tài kho ả n. x Các th ủ t ụ c ki ể m toán khác có cùng m ụ c tiêu ki ể m toán. x Đ ánh giá r ủ i ro ti ề m tàng & r ủ i ro ki ể m soát. x Độ chính xác có th ể d ự ki ế n c ủ a quy trình. 28...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page8 / 10

23 Nguy ễ n Trí Tri – UEH 2012 Phân tích t s ố x...

This preview shows document pages 8 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online