T nam còn nguy hi m h n nhi u vì v y ngo i ị ấ

Info icon This preview shows pages 11–12. Sign up to view the full content.

t Nam còn nguy hi m h n nhi u. Vì v y, ngo i ơ t c n ph i đ c t p trung vào tay Nhà n c đ s d ng hi u qu cho nh ng ượ ướ nhu c u chính đáng c a qu c gia và h n ch tình tr ng đôla hoá n n kinh t , ế ế cho nên dù không hành chính hoá v n đ này, song, n u doanh nghi p, cá nhân ế nào có nhu c u bán ngo i t là ngân hàng không đ c t ch i. T t nhiên, ượ NHTM thì mua c a doanh nghi p, c a dân; NHNN thì mua l i c a các NHTM. Vi c làm đó đ ng nghĩa v i phát hành ti n vào l u thông, v n đ s tr nên ư bình th ng n u nh ngu n ngo i t đ c s d ng m t cách có hi u qu , t o ườ ế ư ượ ra ngu n hàng đ m b o s cân đ i v i s l ng VND đã phát ra. Vì th , m t ố ượ ế m t, khi phát hành ti n đ ng mua ngo i t ph i luôn đi kèm v i gi i pháp hút ti n đ ng v - s d ng công c th tr ng m , công c lãi su t... Ngoài ra, v n ườ đ qu n lý qu d tr ngo i h i c a Nhà n c cũng ph i đ c quan tâm, ph i ướ ượ t p trung v m t m i đó là NHNN - đ i di n cho Nhà n c trong vi c đi u ướ hành chính sách ti n t . Ngo i t là c a qu c gia, không vì l i ích riêng mà đ phân tán r i rác gây khó khăn cho vi c đi u hành chính sách ti n t và cũng c n tr vi c qu n lý và s d ng chúng m t cách hi u qu . Nh n đ nh đúng vai trò c a th tr ng ti n t đ có h ng tác đ ng ườ ướ thích h p đ n ho t đ ng c a các th tr ng ế ườ . M i th tr ng đ u có m t v trí ườ quan tr ng trong n n kinh t và có nh ng đ c đi m riêng có c a nó, tuy nhiên, ế th tr ng nào có t su t sinh l i cao h n thì nó hút ti n m nh h n và do v y, ườ ơ ơ giá c hàng hoá trên th tr ng này s tăng lên và ng c l i. Nguyên t c “bình ườ ượ thông nhau” gi a các th tr ng th hi n khá rõ n c ta trong nh ng tháng ườ ướ qua. Vào nh ng tháng đ u năm 2007, khi giá ch ng khoán có xu h ng gi m ướ xu ng thì giá b t đ ng s n đ t ng t nóng s t và vào nh ng tháng cu i năm 2007, đ u năm 2008, rõ ràng giá c hàng hoá trên th tr ng hàng hoá và th ườ tr ng vàng tăng cao là có vai trò c a l ng ti n đ c d n v t th tr ng ườ ượ ượ ề ừ ườ ch ng khoán và th tr ng b t đ ng s n, khi hai th tr ng này t c ngh n. N n ườ
Image of page 11

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 12
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern