Ledige er mest stressede ledige angiver også oftere

 • No School
 • AA 1
 • 224

This preview shows page 62 - 68 out of 224 pages.

Ledige er mest stressede Ledige angiver også oftere, at de er stressede. Omkring 15 pct. af beskæftigede oplever, at de har et højt stressniveau, mens det er mere end hver tredje ledige i samme aldersgruppe, jf. figur 1.28. Ledige har flere besøg hos psykolog/psykiater 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 2 år før overgang 1 år før overgang Overgang til ledighed 1 år efter overgang 2 år efter overgang Kvinder (overgår til ledighed) Kvinder (fortsætter i job) Mænd (fortsætter i job) Mænd (overgår til ledighed) Gennemsnitligt antal besøg hos psykolog eller psykiater, før og efter overgang til ledighed, 30-55-årige, 2005-2012
Image of page 62
63 Figur 1.28 ANM.: Se figur 1.22. KILDE: Statens Institut for Folkesundhed og Sundhedsstyrelsen (2013). Mere stresset hjemme end på arbejde Der er en tendens til, at stressniveauet er højere i hjemmet end på arbejdet. Det gælder både for forældre og ikke-forældre, jf. Damaske (2014). Beskæftigede er mindre stressede end ledige 0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 Beskæftigede Ledige Mænd Kvinder Andel med højt stressniveau, 35-44-årige, pct., 2013
Image of page 63
64 Boks 1.4 Hvordan har vi opgjort lægebesøg og betydning af ledighed? Beregningerne i figur 1.27 bygger på oplysninger fra Sygesik- ringsregisteret samt Landspatientregisteret suppleret med oplysninger fra Danmarks Statistiks Indkomst- og Befolknings- register. Lægekontakter i Sygesikringsregisteret er optalt efter antal kontakter inden for en række forskellige specialer i løbet af året. Kategoriseringen af lægekontakterne er baseret på Danmarks Statistiks metode til opgørelse af SYGK-statistikken. Det totale antal kontakter pr. person er beregnet ved at summere kontak- ter inden for samtlige specialer pr. individ. Lægekontakter i forbindelse med mentalt helbred omfatter: Psykiatri, distrikts- psykiatri samt psykologhjælp. Arbejdsmarkedsstatus er afgrænset på baggrund af den domi- nerende status i Danmarks Statistiks Indkomstregister i det pågældende år. Arbejdsløse er nettoledige (arbejdsmarkedspa- rate kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere). I beregningerne af overgang til ledighed og antal besøg hos psykolog eller psykiater, er der set på to grupper: Overgår til ledighed: Personer, der overgår til nettoledighed og fortsætter i nettoledighed eller på anden offentlig overførsel i de efterfølgende to år. Personerne har alle været beskæftiget året før overgangen til nettoledighed. Der er i alt 16.000 perso- ner, der opfylder disse betingelser i beregningerne. Fortsætter i job: Personer, der ikke overgår til nettoledighed, men derimod fortsætter i beskæftigelse i årene efter.
Image of page 64
2. Trivslen på danske arbejdspladser 2.1 Sammenfatning 67 2.2 Verdens mest tilfredse medarbejdere 69 2.3 Sikkerhed og sundhed på danske arbejdspladser 82 2.4 Arbejdslivet fylder lidt 92
Image of page 65
Image of page 66
67 2.1 Sammenfatning Danske medarbej- dere er verdens mest tilfredse … Danske medarbejdere er verdens mest tilfredse, og ar- bejdsglæden har været høj over en længere periode, uan- set om der har været krise. … og de er tilfredse med sikkerheden Blandt danske medarbejdere er mere end ni ud af ti me- get tilfredse eller tilfredse med sikkerheden på arbejds- pladsen. Lande, hvor medarbejdere er tilfredse med sik-
Image of page 67
Image of page 68

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 224 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors