2 δ y ρ baùn kính cong thôù trung hoaø cuûa ñai ρ D2 Do ñoù E D u δ σ 614 Vì D

2 δ y ρ baùn kính cong thôù trung hoaø cuûa

This preview shows page 8 - 11 out of 22 pages.

2 δ = y ρ : baùn kính cong thôù trung hoaø cuûa ñai, ρ = D/2 Do ñoù: E D u δ = σ (6.14) Vì D 1 < D 2 σ u1 > σ u2 ÖÙng suaát toång treân ñai ñöôïc bieåu dieãn treân hình 6.4. Treân nhaùnh daãn cuûa ñai luùc ñai vaøo nhaùnh nhoû, ta coù öùng suaát lôùn nhaát: v P o v u E D σ + δ + σ + σ = σ + σ + σ = σ 2 1 1 max (6.15) Giaù trò nayø ñöôïc duøng trong tính toaùn ñai theo söùc beàn moûi. 6.2.4. Söï tröôït cuûa ñai: Theo Jukovxki coù hai daïng tröôït cuûa ñai treân baùnh ñai: - Tröôït ñaøn hoài, luoân xaûy ra khi ñai chòu taûi. α d S S Thôù trung hoøa Hình 6.3 b)
Image of page 8

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 6. TRUYEÀN ÑOÄNG ÑAI 129 - Tröôït trôn, chæ xaûy ra khi boä truyeàn quaù taûi. Khi boä truyeàn ñai laøm vieäc, löïc keùo treân nhaùnh daãn lôùn hôn löïc keùo treân nhaùnh bò daãn laø P. Löïc P seõ laøm öùng suaát phaân boá treân daây ñai (loaò oâm baùnh ñai) thay ñoåi, do ñoù ñoaïn daây ñai naøy bieán daïng khoâng ñeàu gaây ra söï tröôït treân baùnh ñai goïi laø tröôït ñaøn hoài. Cung tröôït ñaøn hoài naèm ôû phiaù nhaùnh ra khoûi baùnh ñai. Treân hình 6.4, cung tröôït α c1 treân nhaùnh daãn 1 vaø α c2 treân nhaùnh bò daãn 2. Vì coù hieän töôïng tröôït ñaøn hoài neân vaän toác daøi cuûa baùnh ñai khaùc vaän toác daøi treân daây ñai, hieäu suaát truyeàn ñoäng η thaáp. Tyû soá truyeàn thöïc teá ) 1 ( D D i 1 2 tt ξ = , vôùi ξ =(0,01 ÷ 0,02): heä soá tröôït = ξ 1 2 1 V V V . 6.2.5. Ñöôøng cong tröôït vaø ñöôøng cong hieäu suaát: Khaû naêng taûi cuûa boä truyeàn ñai ñöôïc ñaëc tröng baèng ñöôøng cong tröôït vaø ñöôøng cong hieäu suaát. Caùc ñoà thò naøy ñöôïc xaây döïng theo keát quaû thí nghieäm caùc loaïi ñai vaø vaät lieäu ñai. Truïc tung ghi heä soá tröôït % 100 V V V 1 2 1 × = ξ (6.16) Vaø hieäu suaát η %. V 1 , V 2 : vaän toác baùnh daãn vaø bò daãn. α c1 α n1 α n2 α c2 σ 1 σ v σ 2 σ u1 σ u2 ω 1 ω 2 Hình 6.4
Image of page 9
Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 6. TRUYEÀN ÑOÄNG ÑAI 130 Truïc hoaønh ghi heä soá keùo: o P o 2 S 2 P σ σ = = ϕ (6.17) Ñöôøng cong bieåu dieãn quan heä ξ vaø ϕ goïi laø ñöôøng cong tröôït. Trong khoaûng 0 ≤ϕ≤ϕ o ; ξ taêng theo tyû leä baäc nhaát, luùc naøy ôû boä truyeàn chæ coù tröôït ñaøn hoài. Khi ϕ > ϕ o seõ coù tröôït trôn töøng phaàn, heä soá ξ taêng khaùc quy luaät baäc 1. Vaø ϕ > ϕ max thì xaûy ra tröoït trôn toaøn phaàn, luùc naøy hieäu suaát boä truyeàn η = 0. ÔÛ ñöôøng cong hieäu suaát, ban ñaàu η taêng theo ϕ (vì coâng suaát toån thaát trong caùc oå truïc giaûm töông ñoái so vôùi coâng suaát coù ích). η max khi ϕ = ϕ o , phaàn toå thaát coâng suaát
Image of page 10

Subscribe to view the full document.

Image of page 11
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes