Sa paggabay ng guro hatiin ang klase sa limang pangkat Pipili ng lider at

Sa paggabay ng guro hatiin ang klase sa limang

This preview shows page 286 - 289 out of 461 pages.

1. Sa paggabay ng guro, hatiin ang klase sa limang pangkat. Pipili ng lider at kalihim. Magbibigay ang lider ng mga tungkulin sa ibang mga kasapi. a. Unang pangkat Islam b. Ikalawang pangkat Hinduismo c. Ikatlong pangkat Buddhismo d. Ikaapat na pangkat Mga aral ni K’ung Fu Tzee. Ikalimang pangkat Mga aral ni Hesukristo at ng kaniyang mga Apostol 2. Magsaliksik ng limang tanyag na kawikaan tungkol sa paggalang at pagsunod sa magulang, nakatatanda at may awtoridad. Itala ang mga nasaliksik sa talaan. Gawing gabay ang nakasaad na halimbawa. 3. Sa pagbabahagi, inaasahan na nauunawaan mo ang mga aral sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga halimbawa. Maging malikhain sa pagbabahagi: maaaring sa pamamagitan ng pagsasadula o maikling symposium , maaari ding gumamit ng Powerpoint o Prezi presentation, o magpamigay ng brochure o flyers .
Image of page 286
283 Pinagkunan ng aral / turo Mga Aral / Turo Mga Halimbawa Mula sa Mga Tinipong Wikain ni K’ung Fu Tze Halimbawa: “Iilan lamang s a mga masunuring anak at magalang na kapatid ang magpapamalas ng kawalang-pitagan sa mga nakatataas, at kailanman wala pang taong di lapastangan ang lumikha ng gulo…. Nasa paggalang sa mga magulang at pagpipitagan ng mga kapatid ang ugat ng pagmamahalan.” (1:2). Ang kabataang magalang sa magulang at sa kapatid ay di nagiging lapastangan sa mga taong may awtoridad at di pinagmumulan ng gulo. 1. 2. 3. 4. 5. 4. Ang sumusunod na bahagi ay kailangang makita sa iyong presentasyon: nilalaman ng inyong presentasyon (maaaring kasaysayan o maikling talambuhay ng tagaturo) Pagninilay Sapat na kaya ang iyong pag-unawa sa mga konsepto ng paggalang at pagsunod? Sa iyong pagninilay, basahin ang sumusunod na Sulat Ni Nanay at Tatay, mula sa . (Kung may pagkakataon, maaaring ipabahagi ng guro sa pamamagitan ng Powerpoint presentation o ipabasa sa piling mag-aaral nang may damdamin at saliw ng musika).
Image of page 287
284 Mahal kong Anak, Sa aking pagtanda, unawain mo sana ako at pagpasensyahan, kapag dala ng kalabuan ng mata ay nakabasag ako ng pinggan o nakatapon ng sabaw sa hapag kainan, huwag mo sana akong kagagalitan. Maramdamin ang isang matanda; naaawa ako sa sarili ko sa tuwing sinisigawan mo ako. Kapag mahina na ang tenga ko at hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, huwag mo naman sana akong sabihang bingi. Pakiulit na lang ang sasabihin mo o pakisulat na lang. Pagpasensyahan mo na rin ang aking amoy. Amoy matanda, amoy lupa. Huwag mo sana akong piliting maligo. Mahina na ang katawan ko. Madaling magkasakit kapag nalamigan, huwag mo sana akong pandirihan. Natatandaan mo noong bata ka pa? Pinagtitiyagaan kitang habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mong maligo.
Image of page 288
Image of page 289

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 461 pages?

  • Summer '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes