Thöôøng duøng gang töø C18 36 ñeán 3 Chaát deûo Thöôøng duøng cho

Thöôøng duøng gang töø c18 36 ñeán 3 chaát

This preview shows page 11 - 13 out of 26 pages.

boä truyeàn boâi trôn keùm, deã ñuùc hôn theùp, do ñoù reû hôn. Thöôøng duøng gang töø C??18- 36 ñeán C??35-56. 8.2.2.2.3. Chaát deûo: Thöôøng duøng cho caùc baùnh raêng nhoû, toác ñoä cao, taûi nheï, aên khôùp vôùi caùc baùnh raêng lôùn baèng kim loaïi. Öu ñieåm: truyeàn ñoäng eâm, giaûm taûi troïng ñoäng. 8.2.2.3. ÖÙng suaát cho pheùp: Ñoái vôùi caùc boä truyeàn kín tính toaùn theo ñoä beàn tieáp xuùc laø cô baûn trong thieát keá coøn tính veà uoán laø ñeå kieåm tra. Trong caùc boä truyeàn hôû, chæ caàn tính veà theo ñoä beàn uoán. Khi chòu taûi troïng quaù taûi ngaén haïn khaù lôùn, ví duï thôøi kyø khôûi ñoäng, haõm, … coù theå gaây ra bieán daïng deûo beà maët cuûa raêng, neáu ñoä raén cuûa noù 350HB hay bò doøn gaõy khi ñoä cöùng lôùn hôn. Kieåm tra quaù taûi ñoä beàn cuûa raêng baèng öùng suaát cho pheùp quaù taûi. ÖÙng suaát tieáp xuùc cho pheùp THöïc nghieäm cho bieát raèng ñoä beàn tieáp xuùc cuûa caùc beà maët laøm vieäc cuûa raêng ñöôïc xaùc ñònh tuyø thuoäc ñoä cöùng cuûa caùc beà maët ñoù. Ñoái vôùi caùc thanh raêng baèng theùp, ñoä cöùng 350HB, giôùi haïn moûi ngaén haïn: [ σ ] tx = 2,75.(HB min ).K Nt N/mm 2 . (8.16) Ñoái vôùi caùc baùnh raêng theùp ñöôïc toâi beà maët, ñoä cöùng > 350HB: [ σ ] tx = 24,1.(HRC min ).K Nt (8.17) ÔÛ ñaây HB min vaø HRC min : trò soá nhoû nhaát cuûa ñoä cöùng vaät lieäu (baûng 8.2).
Image of page 11

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 8. TRUYEÀN ÑOÄNG BAÙNH RAÊNG 170 K Nt : heä soá cheá ñoä taûi troïng khi tính toaùn raêng theo söùc beàn tieáp xuùc, xeùt ñeán aûnh höôûng cuûa soá chu kyø taûi troïng N trong thôøi gian laøm vieäc ñeán [ σ ] tx . 6 7 10 CK Nt N K = (8.18) Soá chu kyø taûi troïng cuûa raêng trong toaøn thôøi gian phuïc vuï: N CK = 572,4. ω .T.u = 60.n.T.u (8.19) ÔÛ ñaây: ω : vaän toác goùc, [rad/s]. T: thôøi gian phuïc vuï cuûa boä truyeàn tính baèng giôø. Ñoái vôùi baùnh raêng theùp coù ñoä cöùng > 350HB vaø baèng gang: K Nmin = 0,585 Tính toùan boä truyeàn baùnh raêng thaúng the trò soá nhoû nhaát [ σ ] tx töø caùc trò soá nhaän ñöôïc cho baùnh nhoû vaø baùnh lôùn. ÔÛ boä truyeàn baùnh raêng nghieâng vôùi HB b.lôùn – HB b.nhoû > 50 ta tính theo coâng thöùc: ( ) 2 1 ] [ ] [ 2 1 ] [ tx tx tx σ + σ = σ (8.20) [ σ ] tx1 vaø [ σ ] tx2 laø öùng suaát tieáp xuùc cho pheùp ñoái vôùi baùnh nhoû vaø baùnh lôùn. öùng suaát tieáp xuùc quaù taûi cho pheùp: [ σ ] txq Ñoái vôùi theùp: - Ñoä raén 350HB: [ σ ] txq = 2,5[ σ ] tx . (8.21) - Ñoä raén > 350HB: [ σ ] txq = 2[ σ ] tx . (8.22) ÖÙng suaát uoán cho pheùp: [ σ ] u - Khi maët raêng laøm vieäc moät maët (chu kyø öùng suaát maïch ñoäng): Nu u K n K .
Image of page 12
Image of page 13
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes