N ếu nhƣ đòn bẩ y ho ạt độ ng th ể hi

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 31 - 34 out of 113 pages.

N ếu nhƣ đòn bẩ y ho ạt độ ng th hi n m ức độ chi phí cố đị nh so v ới chi phí biế n đổi thì đòn bẩy tài chính thể hi n m ức độ các khoả n n trong cơ cấ u ngu n v n c a doanh nghi ệp.Đòn bẩy tài chính xuấ t hi n khi doanh nghi p quy ết định tài t r cho ph n
Image of page 31

Subscribe to view the full document.

22 l ớn tài sả n c ủa mình bằ ng n vay. Hi ện tƣợng này chỉ di n ra khi nhu c u v ốn cho đầ u tƣ củ a doanh nghi ệp tăng cao trong khi vố n ch s h ữu không đủ tài trợ . Kho n n c a doanh nghi p s tr thành khoả n n ph i tr và lãi vay đƣợc tính dựa trên s n g c này.Thông thƣờ ng doanh nghi p ch s d ụng đòn bẩy khi có thể tin tƣở ng r ng t su t sinh l ợi trên tài sản cao hơn lãi suấ t vay. Nhƣ vậy, độ l n c ủa đòn bẩy tài chính đƣợc xem nhƣ là tỷ l thay đổ i c a t su t l i nhu n sau thu ế trên vố n ch s h ữu phát sinh do sự thay đổ i c a l i nhu n trƣớ c thu ế và lãi vay. DFL = S thay đổ i ROE S thay đổ i EBIT 1.3 Dự báo tài chính 1.3 .1 Khái niệm, ý nghĩa và trình tự của dự báo tài chính 1.3.1.1 Khái niệ m: D báo tài chính là việ c d báo về các chỉ tiêu cơ bản trên báo cáo tài chính củ a các kỳ kinh doanh s p t i, t đó xác đị nh nhu c u v n b sung cho doanh nghi p. M t trong nh ng m ục tiêu cơ bả n c ủa phân tích báo cáo tài chính là dựa vào số li ệu quá khứ để d báo về tƣơng lai củ a doanh nghi ệp, cùng vớ i c ác dự báo về tri n v ng c a doanh nghi p. (Ngu n: 17, trang 237 ) 1.3.1.2 Ý nghĩa củ a d báo tài chính D báo tài chính có ý nghĩa đố i v i c bên trong và bên ngoài doanh nghiệ p. Đố i v ới bên trong doanh nghiệ p, d báo tài chính sẽ giúp doanh nghiệ p ch độ ng trong k ế ho ạch tài chính để b ảo đả m v n cho ho ạt động kinh doanh. Ngoài ra dự báo các chỉ tiêu tài chính còn cảnh báo trƣớ c nh ững khó khăn mà doanh nghiệp có thể ph ải đƣơng đầu và giúp cho các nhà quản lý có căn cứ để nh ận định chính xác về doanh nghi p cùng nhữ ng thu n l ợi, khó khăn và môi trƣờ ng kinh doanh hi n t i c a doanh nghi p.
Image of page 32
23 Đố i v ới bên ngoài doanh nghiệp, đặ c bi ệt là đố i v ới các nhà đầu tƣ và nhà cung c ấp tín dụng dài hạ n, d báo tài chính giúp các đối tƣợ ng s d ụng báo cáo tài chính đánh giá cụ th hơn về tri n v ọng trong tƣơng lai củ a doanh nghi p, t đó có các quyế t đị nh h ợp lý để gi m thi u r i ro. D
Image of page 33

Subscribe to view the full document.

Image of page 34
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes