Personi i tatueshëm shitës me pakic� subjekt i tatimit mbi vlerën e shtuar apo

Personi i tatueshëm shitës me pakic? subjekt i

This preview shows page 11 - 13 out of 24 pages.

Personi i tatueshëm shitës me pakicë, subjekt i tatimit mbi vlerën e shtuar apo i tatimit mbi fitimin, është i detyruar gjithashtu që, përveç kuponit tatimor, të lëshojë një faturë tatimore me TVSH, pavarësisht nga vlera e furnizimit, në rastet kur marrësi i furnizimit është person i tatueshëm dhe kërkon faturë tatimore për nevoja biznesi apo kur marrësi i furnizimit, edhe kur nuk është person i tatueshëm, e kërkon faturën. Personi i tatueshëm, subjekt i tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël dhe i tatimit mbi të ardhurat, kur kryen një furnizim mallrash apo shërbimesh, në momentin e furnizimit, është i detyruar të lëshojë faturë të thjeshtë tatimore në lidhje me atë furnizim për çdo person të tatueshëm që merr furnizimin, përveç rasteve kur, në bazë të legjislacionit tatimor në fuqi, është person i tatueshëm i TVSH-së dhe është i detyruar të lëshojë faturë me TVSH. Forma dhe përmbajtja e faturës së thjeshtë tatimore është përcaktuar në ligjin “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, dhe në udhëzimin në zbatim të këtij ligji “Për tatimin e thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël”. Për blerësin, person i tatueshëm, subjekt i çfarëdolloj tatimi, kjo faturë shërben si dokument justifikues për shpenzimet e zbritshme të biznesit. Personi i tatueshëm shitës me pakice, tatimpagues i tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, për çdo shitje ne njësitë e shitjes me pakice, te kryer për individë konsumatore finale, është i detyruar te lëshojë kupon tatimor me arke regjistruese dhe ne mungese te saj dëftesë tatimore. Kuponi tatimor lëshohet nga te gjithë personat e tatueshëm shitës me pakicë, subjekte të tatimit mbi vlerën e shtuar, si dhe nga te gjithë personat e tatueshëm tatimpagues i tatimit të thjeshtuar 11
Image of page 11
mbi fitimin e biznesit të vogël, të cilët sipas Vendimit te këshillit te Ministrave Nr. 781, datë 14.11.2007, janë te detyruar te pajisen me arke regjistruese. Dëftesa tatimore lëshohet nga të gjithë personat e tatueshëm shitës me pakice, subjekte te tatimit mbi vlerën e shtuar apo te tatimit mbi fitimin, te cilët nuk janë te pajisur me arke regjistruese ose qe, sipas Vendimit te Këshillit te Ministrave Nr. 781, date 14.11.2007, ne raste te veçanta mund te mos lëshojnë kupon tatimor. Dëftesa tatimore lëshohet nga te gjithë personat e tatueshëm shitës me pakice tatimpagues i tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, te cilët nuk janë te pajisur me arke regjistruese ose arka regjistruese e te cilëve për çfarëdo arsye nuk është ne gjendje pune. Rolin e dëftesës tatimore mund ta luajnë edhe dokumente te tjera te miratuara ne akte te tjera ligjore apo nënligjore ne fuqi, si për shembull biletat e transportit urban. Kuponi tatimor dhe dëftesa tatimore nuk mund te shërbejnë si dokumente justifikuese te shpenzimeve te zbritshme te biznesit për blerësin, përveç rastit kur kuponi tatimor shoqërohet edhe me faturë tatimore të TVSH-së ose kur kuponi tatimor shoqërohet sipas rastit edhe me faturë të thjeshtë tatimore.
Image of page 12
Image of page 13

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 24 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors