Жишээ нь сегмент В болон � нь сегмент А аар онцгойлон дуудагддаг дэд програм

Жишээ нь сегмент в болон ? нь

This preview shows page 34 - 42 out of 42 pages.

Жишээ нь: сегмент В болон С нь сегмент А-аар онцгойлон дуудагддаг дэд програм байхад сегмент А нь өндөр давтамжтайгаар ашиглагддаг үндсэн програм гэж төсөөл. Сегмент В ажиллаж байх үед сегмент С нь туслах санах төхөөрөмж дээр байрлана. Сегмент С дуудагдахад сегмент В-ын хэсэг дээр ачаалладаг. Тиймээс програмын санах ойн нийт баггаамж нь “А+В+С” байх боловч үндсэн санах ойн башаамж нь хамгийн багадаа “А+С” эсвэл “А+В”-ээс их байхад л хангалтгай юм.
Image of page 34
Image of page 35
Хийсвэр санах ой Хийсвэр санах ой нь үндсэн санах ойн хэмжээнээс үл хамааран их хэмжээний хадгалах зайн багтаамжаар хангадаг. 76 Програмууд хийсвэр санах ойд (ихэвчлэн туслах санах төхөөрөмж) хадгалагддаг бөгөөд зөвхөн шаардлагатай хэсгүүдийг л үндсэн санах ойд ачаалладаг. Програмыг хийсвэр санах ойд ачаалласан учир заавар болон өгөгдөл нь хийсвэр хаягаар өгөгдсөн байдаг бөгөөд програмыг гүйцэтгэхийн тулд бодит хаяг (үндсэн санах ойн хаяг) руу хөрвүүлэх хэрэгтэй. Энэ хөрвүүлэлт нь DAT (Dynamic Address Translator) (Динамик хаяг хөрвүүлэгч) гэж нэрлэгдэх техник хангамжийн тусламжтайгаар хийгддэг. Хэрэв хийсвэр санах ой ашиглагдаж байвал хийсвэр хаягийг үндсэн санах ойн бодит хаяг руу хөрвүүлэх шаардлагатай. Энэхүү хаягийн хөрвүүлэлт нь .динамик хаяг хөрвүүлэгч (DАТ)-ээр өндөр хурдтай хийгддэг. Хэрэв үндсэн санах ойд ойн тасархай хэсгүүд үүссэн бол дахин байрлуулалт мөн хийгддэг. Програмын гүйцэтгэлийн үеэр энэхүү дахин байрлуулалт явагддаг учир, түүнийг динамик дахин байршуулалт гэж нэрлэдэг. Хийсвэр санах ойн аргуудаас 3-ыг нь авч үзнэ. Үүнд: хуудаслах арга, сегмент арга, сегмент-хуудас арга.
Image of page 36
Хуудаслах арга Энэ аргаар програм нь хуудас гэж нэрлэгдэх тогтсон хэмжээ бүхий нэгж хэсгүүдэд хуваагдана. Хуудас нь дараа нь үндсэн бодит санах ойд ачааллагдах нэгж болдог. Хуудасны хүснэгтэд хийсвэр санах ойн хуудас бүр хүснэгтийн нэг элемент байхаар зохион байгуулагддаг. Хэрэв тухайн хуудас үндсэн санах ойд байгаа бол хуудасны алдааны биг нь 0 байна. Энэхүү хуудасны алдааны бит нь ингэж тухайн хуудас үндсэн санах ойд байгаа эсэхийг тодорхойлдог.
Image of page 37
Image of page 38
Сегмент арга Энэ аргын үед програм болон өгөгдлийн логик бүрдэл нь сегментэд төвлөрдөг. Хийсвэр хаяг нь сегментийн дугаар болон сегмент доторхи хаягаас бүрддэг. Хуудаслах арга нь зөвхөн санах ойн менежментэд зориулагдсан бөгөөд програмыг бичихдээ хуудаслалтыг бодолцох шаардлагагүй байдаг. Үүнтэй харьцуулахад сегментийн аргын хувьд, сегментүүд нь өөр хоорондоо ялгаатай багтаамжтай бөгөөд програм нь сегментийн хэмжээнд тааруулж бичигдсэн байх ёстой. Сегментүүд нь боловсруулалтын логик нэгж учир тэдгээрийг дэд програм гэж үзэж болно. Гэсэн хэдий ч сегментийн уртын уян хатан байдал нь заримдаа зохион байгуулахад төвөгтэй төдийгүй үндсэн санах ойн үр ашиггай хэрэглээг багасгадаг.
Image of page 39
Сегмент-хуудас арга Энэ нь сегмент аргын сайжруулсан хувилбар бөгөөд өөрөөр хэлбэл сегментүүд нь цааш хуудаснуудад хуваагддаг. Бодит хаяг руу сегмент —> хуудас —> хуудсан доторх харьцангуй орон зайн хаяг 77 гэсэн дарааллаар хандана.
Image of page 40
Хуудаслах алгоритм Хэрэв бодит санах ойд боловсруулалт хийхэд шаардлагатай
Image of page 41
Image of page 42

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 42 pages?

 • Spring '20

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors