n xu t xã hi và vai trò c a nô l ệ ử ụ ộ � ệ ư ượổ ậ ả ấ ộ � ệ trong s n xu t

N xu t xã hi và vai trò c a nô l ệ ử ụ ộ

This preview shows page 3 - 5 out of 14 pages.

n xu t xã h i và vai trò c a nô l ư ượ trong s n xu t kinh t ch a chi m v trí ch đ o. Nô l ph ng Đông không ph i là l c l ng chính làm ế ư ế ươ ượ ra c a c i v t ch t. Tuy t đ i đa s nô l đ c s d ng đ h u h , ph c d ch trong các gia đình quan ượ l i, ch nô quy n quý. Đi u này cũng d hi u b i các qu c gia nông nghi p ph ng Đông, nhà n c ở ở ươ ướ bóc l t nông dân là chính, b ng ch đ lao d ch, thu khoá. ế ế - S xu t hi n và phát tri n m nh c a m t hình th c t ch c nhà n c đ c bi t - nhà n c quân ch ướ ướ chuyên ch trung ng t p quy n – g i là ế ươ ch nghĩa chuyên ch ph ng Đông. ế ươ Các qu c gia ph ng ươ Đông s dĩ thi t l p đ c thi t ch chính tr này b i vua các n c đó n m đ c quy n s h u t i cao ế ượ ế ế ướ ượ v ru ng đ t và v th n dân trong c n c. Có th nói kh p d i g m tr i ướ ướ không đâu không ph i đ t nhà vua, kh p d i m t đ t không đâu không ph i ướ th n dân c a nhà vua [Cao Liên, 2003, 29]. Do n m đ c t li u s n xu t là ượ ư toàn b ru ng đ t nên các nhà vua đã dùng nó đ ràng bu c các th n dân và n m tr n quy n chính tr . M t lí do n a v s t n t i c a nhà n c quân ch ự ồ ướ chuyên ch trung ng t p quy n là yêu c u c a vi c tr thu , đ p đê phòng ế ươ l t, b o v mùa màng. Nhu c u này đòi h i ph i t p trung quy n l c vào trung ng đ có th huy ươ đ ng đ c s c ng i s c c a, nhân tài v t l c. Ngoài ra các nhà n c chi m h u nô l ph ng Đông ượ ườ ướ ế ươ còn ph i ti n hành các cu c chi n tranh đ m r ng b cõi ho c b o v lãnh th c a mình, do đó cũng ế ế c n ph i t p trung quy n l c vào tay trung ng đ huy đ ng l c l ng v t ch t và tinh th n. ươ ượ Tóm l i, v i b máy b o l c to l n, v i vi c đ cao đ n m c th n thánh hoá nhà vua, các nhà n c ế ướ chi m h u nô l ph ng Đông đã ph c v đ c l c cho giai c p ch nô, b o v quy n l i và tài s n c a ế ươ giai c p th ng tr , đàn áp nh ng cu c kh i nghĩa c a nông dân, gi v ng đ a v th ng tr c a ch nô. Tuy nhiên cũng c n nh n m nh r ng các nhà n c chi m h u nô l ph ng Đông đã làm nòng c t cho ướ ế ươ nhân dân xây d ng, phát tri n đ c nh ng n n văn hoá đa d ng, đ c đáo, v i nhi u thành t u r c r v ượ ch vi t, văn h c ngh thu t, khoa h c t nhiên, tri t h c, v.v. và hàng lo t nh ng công trình văn hoá v t ế ế nh ch mang tính minh h a; ngu n: Internet
Image of page 3
ch t đ s v n s ng mãi v i th i gian. Nh ng thành t u văn hoá r c r y đã làm cho các qu c gia c ỡ ấ đ i ph ng Đông tr thành nh ng trung tâm c a các n n văn hoá - văn minh th gi i c đ i ươ ế .
Image of page 4
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 14 pages?

 • Winter '18
 • hamon

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors