Course Hero Logo

For at sammenligne de to kurver og deres interne

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 3 - 4 out of 5 pages.

For at sammenligne de to kurver og deres interne forhold er det yderst relevant atberegne den interne rente, der udtrykker den diskonteringsrente, hvorinvesteringens NPV=0. Illustrativt er dette altså når de to kurver i ovenstående figurskærer x-aksen. Med andre ord er den interne rente den højeste diskonteringsrentesom gør et investeringsprojekt acceptabelt.Disse interne renter er udregnet i Excel med IA kommandoen foretaget på allenettobetalingstrømmene.Og det er altså med disse to værdier, hvor begge anlægs NPV=0.Når der foretages intern rente beregninger er der implicit antaget, at depengestrømme der kommer år for år kan geninvesteres til samme interne rente. Dogbør den korrekte antagelse være, at denne pengestrøm kan geninvesteres tilkapitalomkostningen. Problemet/misvisningen bunder i, at investeringsprojektetovervurderes, hvis kapitalomkostningen er mindre end den interne rente.Dette tages der højde for, når den modificerede interne rente(MIRR) beregnes.MIRR findes ved først at beregne terminalværdien af de positive pengestrømme.Terminalværdien er udtrykt som summen af positive pengestrømme ganget med(1+kapitalomkostningen) opløftet i perioder – altså:¿i=1nC Fi(1+k)n1MIRR er altså derfor den diskonteringsværdi, der gør, at NPV terminalværdien er ligmed investeringsomkostningen.Da disse investeringsprojekters kapitalomkostninger er mindre end den interne renteer rentabiliteten altså overvurderet. Derfor er der nedenfor vist MIRR for beggeanlæg.For at tage en beslutning om hvilken investering, der skal vælges ud fra den internerente metode gør det sig gældende, at den investering hvis interne rente (også denmodificeret interne rente) er større end virksomhedens kapitalomkostning skalgennemføres. For begge anlæg gør dette sig gældende og det er derfor nødvendigt atkommentere på krydspunktet for de to investeringsprojekter. Krydspunktet er fundet3

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 5 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture