Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

2006 eviden ț iaz ă c ă atunci când se produce o

Info icon This preview shows pages 20–22. Sign up to view the full content.

rile (Almeida et al. 2006) eviden ț iaz ă c ă , atunci când se produce o acumulare a mai multor factori stresori, efectul dep ăș e ș te magnitudinea schimb ă rilor din via ță . Faptul c ă num ă rul persoanelor vârstnice active ș i relativ s ă n ă toase este în continu ă cre ș tere a determinat o modificare a percep ț iei îmb ă trânirii, sintagma „îmb ă trânire frumoas ă ” sau „îmb ă trânire optim ă ” fiind tot mai uzitat ă în cercetarea psihologic ă a vârstei a treia (Papalia, Wendkos Olds ș i Duskin Feldman 2010). De ș i vârsta înaintat ă este marcat ă de sentimente de pierdere ș i de al ț i stresori developmentali, cercetarea (Hardy et al. 2002, 2004) eviden ț iaz ă c ă majoritatea persoanelor vârstnice sunt totu ș i capabile s ă modereze satisf ă c ă tor impactul acestor adversit ăț i în via ț a de zi cu zi. S-a demonstrat, de asemenea, c ă starea subiectiv ă de bine psihologic nu se diminueaz ă fatalmente la vârsta înaintat ă , cercet ă torii (Henchaz
Image of page 20

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Dimensiuni ale rezilien ț ei psihologice. Abord ă ri teoretice ș i aplicative     21 et al. 2008; cf. Janssen, Van Regemortel ș i Abma 2011) identificând-o la majoritatea persoanelor vârstnice. Explorând sursele for ț ei care d ă na ș tere rezilien ț ei persoanelor vârstnice, Janssen, Van Regemortel ș i Abma (2011) au concluzionat c ă principalele surse de for ță ale acestora pot fi grupate în trei domenii de analiz ă : individual, interac ț ional ș i contextual. La rândul s ă u, domeniul individual include trei subdomenii, respectiv credin ț ele privind competen ț ele proprii, capacitatea de a exercita controlul ș i capacitatea de a analiza ș i în ț elege situa ț ia dat ă . În cadrul acestor subdomenii, punctele forte identificate sunt multiple, cele mai semnificative fiind: mândrie privind propria personalitate, acceptare ș i deschidere vizavi de propria vulnerabilitate, anticiparea pierderilor viitoare, acceptarea ajutorului ș i suportului oferite, o viziune echilibrat ă asupra vie ț ii, respingerea rolului de victim ă ș i adoptarea filosofiei existen ț iale de tip carpe-diem. Cel de-al doilea domeniu, interac ț ional, reprezint ă calea prin care persoanele vârstnice interfereaz ă ș i coopereaz ă cu ceilal ț i pentru a- ș i duce la îndeplinire scopurile personale. Conform autorilor cita ț i, sursele de t ă rie în acest domeniu sunt rela ț iile, formale ș i informale, care îi capaciteaz ă pe vârstnici, precum ș i puterea d ă ruirii. În fine, cel ce-al treilea domeniu, cel contextual, vizeaz ă nivelul politico- societal ș i are ca surse de for ță accesibilitatea îngrijirii, disponibilitatea resurselor materiale ș i practicile sociale. Analiza a demonstrat interrela ț ionarea celor trei domenii men ț ionate anterior, ceea ce înseamn ă c ă dezvoltarea unor interven ț ii pozitive, proactive, care s ă ajute persoanele în vârst ă trebuie s ă construiasc ă pe aspectele pozitive ale vie ț ii lor ș i trebuie s ă includ ă ac ț iuni specifice fiec ă reia dintre ele.
Image of page 21
Image of page 22
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern