S \u1ef1 ph\u00e1t tri \u1ec3 n t\u00e2m l\u00fd theo l \u1ee9 a tu \u1ed5 i L\u00e0 s \u1ef1 ph\u00e1t tri \u1ec3 n v \u1ec1 c\u00e1c l\u0129nh v\u1ef1 c

S ự phát tri ể n tâm lý theo l ứ a tu ổ i

This preview shows page 17 - 18 out of 55 pages.

S phát tri n tâm lý theo l a tu i: Là s phát tri n v các lĩnh vự c nh n th c, ý th c, nhân cách, tình c m... di n ra trong t ừng giai đoạ n l a tu i c th . Ví d ụ: giai đoạ n 0 - 1 tu i giai đoạ n 1 - 3 tu i ..... 2. Nh ịp điệ u c a s phát tri n - Cùng m t trình t nhưng nhịp điệ u m i cá th khác nhau (bi ết đi, biế t nói s m/ mu n m i tr khác nhau, không ph i mu ộn hơn là bất thườ ng) 3. Th i k nh y cho vi c h c t p ( nh y: làm quen v i khái ni m >< h c) Tr h c nói r t nhanh trong kho ng 1,5 - 2 tu i. 4 tu i là th i k nh y cho s phát tri n tri giác hình nh giúp h c ngôn ng trên sách v 5 tu i là th i k nh y cho vi c tr làm quen v i các khái ni ệm sơ giả n v toán h c. 4. Các y ế u t ảnh hưởng đế n s phát tri n 4.1 S trưở ng thành c a h th n kinh: Nh ững đ i u tr đạt đượ c trong quá trình phát tri n (bi ế t ng i bô, đi, nói...) nhờ vào s trưở ng thành c a h th n kinh. Chúng ta tôn tr ng nh ịp điệ u c a tr Ví d : ta không th đòi hỏ i m t tr 9 tháng tu i s ch s lúc đó cơ vòng chưa phát triể n 4.2 Môi trườ ng (giáo d c) S phát tri n c a tr không ch ph thu c vào y ế u t sinh lý mà còn ảnh hưở ng b ởi môi trườ ng tr s ống. Ngườ i l n d y cho tr , tr ti ế p thu và làm theo. Môi trường: gia đình, anh em, trườ ng h c, b n bè, tôn giáo... Tình hu ng l thu c tuy ệt đố i c a tr = không th t n t i b ng cách riêng c a mình Ví d ụ: ngườ i l n d y, tr nói theo Ví d : Tr ít đượ c kích thích (b ng m i quan h , ngôn ng , trò chơi) => chậ m phát tri n trong m ọi lĩnh vự c 4.3 Ho ạt độ ng bên trong c a b n thân tr (t giáo d c) Vygotsky nói r ng: N ế u không có ho ạt độ ng th c s tích c c c a tr , thì không có s d y b o nào có th ảnh hưởng đế n s phát tri n tâm lý c a tr . S t nh n th c 5. Tính không liên t c và nh ng r i lo n trong s phát tri n 5.1 S phát tri n không hài hòa - C u t o n n t ng không t t (d t t b m sinh) - Chưa trưởng thành đủ (tr sinh non) - B ất thườ ng nhi m s c th ( tr b b nh Down) - Ch ấn thương hoặ c nhi m trùng c n s n => S ng ng ho c ch m phát tri n ảnh hưởng đặ c bi t lên lĩnh vự c trí tu R i lo n xu t hi n s m -> h
Image of page 17
Image of page 18

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 55 pages?

 • Winter '18
 • ALBERT

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes