quản lý doanh nghiệp chi phí vận chuyển Cost recovery method k ɒ st r ɪˈ k ʌ v

Quản lý doanh nghiệp chi phí vận chuyển

This preview shows page 29 - 32 out of 136 pages.

quản lý doanh nghiệp, chi phí vận chuyển… Cost recovery method /k ɒ st r ɪˈ k ʌ v əri ˈmɛθə d/ Phương pháp chi phí phục hồi Ở phương pháp này, doanh thu chỉ được ghi nhận khi tiền thu được lớn hơn chi phí giá vốn của hàng hóa , không phụ thuộc vào thời điểm trả tiền.
Image of page 29

Subscribe to view the full document.

21 EBIT (earnings before interest and taxes) / ˈɜːnɪŋz bɪˈ f ɔː(r) ˈɪ ntr ə st ə nd tæks/ Lợi nhuận trước thuế và lãi vay Lợi nhuận trước thuế và lãi vay là một chỉ tiêu dùng để đánh giá khả năng thu được lợi nhuận của doanh nghiệp, bằng thu nhập trừ đi các chi phí, nhưng chưa trừ tiền lãi vay và thuế thu nhập. Expenses / ɪkˈspens / Chi phí Chi phí là các hao phí về nguồn lực để doanh nghiệp đạt được những mục tiêu cụ thể . Fair Value /fe ə ˈvæljuː / Giá trị hợp lý Giá trị hợp lý là giá trị được xác định phù hợp với giá thị trường, có thể nhận được khi bán một tài sản hoặc chuyển nhượng một khoản nợ phải trả tại thời điểm xác định giá trị . Goodwill / ˈ g ʊdˈwɪ l/ Lợi thế thương mại L ợi thế thương mại là một tài sản vô hình phát sinh khi người mua lại một doanh nghiệp hiện có. Lợi thế thương mại đại diện cho các tài sản không thể nhận dạng riêng biệt. Nó được tìm thấy trong phần tài sản trong bảng cân đối kế toán của công ty. Gross Margin / ɡrəʊs ˈmɑːdʒɪn / Biên lợi nhuận gộp Biên lợi nhuận gộp là chênh lệch giữa doanh thu và giá vốn hàng bán chia cho doanh thu. Gross Profit / ɡrəʊs ˈprɒfɪt / Lợi nhuận gộp Lợi nhuận gộp là mức chênh lệch giữa doanh thu và giá vốn hàng bán của hàng hóa bán ra .
Image of page 30
22 If-converted method / ɪ f-k ənˈvɜːtɪd ˈmɛθə d/ Phương pháp if -converted Nhà đầu tư sử dụng if - converted method để tính giá trị của chứng khoán chuyển đổi nếu chúng được chuyển đổi thành cổ phiếu mới . Income Statement / ˈɪ nk ʌm ˈsteɪ tm ə nt/ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là bản ghi chép lại thu nhập được tạo ra và chi tiêu phát sinh trong một khoảng thời gian nhất định. Báo cáo cho thấy doanh nghiệp có lãi nếu doanh thu tạo ra nhiều hơn chi phí hoặc ngược lại là lỗ . Installment Sales / ɪnˈstɔːlmə nt se ɪ lz/ Bán hàng trả góp Bán hàng trả góp là khi bán hàng mà tiề n thu được sẽ được trả theo đợt trong thời gian dài .
Image of page 31

Subscribe to view the full document.

Image of page 32
 • Fall '15
 • john

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes