Ại đƣợc trong điề u ki ệ n kh ắ c nghi

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 61 - 64 out of 113 pages.

ại đƣợc trong điề u ki n kh c nghi t c a th trƣờ ng. B ảng 3.2 Phân tích sự bi ến độ ng k ế t qu kinh doanh
Image of page 61

Subscribe to view the full document.

52 stt Kho n m c Công ty Phong Phú So sánh với đố i th c nh tranh Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 ASM 2014 S96 2014 1 T l GVHB/DTT (%) 91,28 87,5 90,36 83,49 402,02 2 T l CP QLKD/DTT (%) 3,44 8,08 5,32 5,09 69,1 3 T l CP lãi va y/DTT (%) 3,04 1,85 2,44 4,09 13,11 B ng 3.3 T l chi phí c a doanh nghi p (Ngu ồn: Tác giả tính toán) đã là mộ t n l c l n c ủa ban giám đốc, ngoài ra việc công ty không có các kho n gi m tr doanh thu cũng phần nào khẳng định đƣợ c ch ất lƣợng công trình củ a đơn vị đƣợc đả m b ảo, uy tín của công ty đƣợ c gi v ững qua các sả n ph m c ủa mình. Nh ận đị nh trong th i gian t i khi th trƣờ ng b ất độ ng s ản và xây dự ng b ắt đầ u ấm lên thì doanh thu củ a doanh nghi p s có xu hƣớng tăng lên. Giá vốn hàng bán củ a doanh nghi p ch y ếu là chi phí nguyên vậ t li ệu, chi phí d ch v mua ngoài, chi khấu hao tài sả n c định, chi phí nhân công và chi phí bằ ng ti n khác phát sinh ở địa điểm thi công. Với ngành xây dựng thì chi phí nguyên vậ t li ệu xây d ựng, chi phí nhân công, chi phí thuê máy thi công, ..chiế m t tr ng l ớn là hợp lý. Tỷ l giá vốn hàng bán qua các năm đều trên dƣớ i 90% và có xu hƣớng tăng từ 2013 đế n 2014, nguyên nhân chủ y ế u do s tăng lên của chi phí nguyên vậ t li u do m ức giá hàng hóa trong ngành trung bình các năm gần đây tăng, đặ c bi ệt năm 2015 dự đoán chi phí nhân cômg s còn tăng hơn khi tiền lƣơng tố i thi ểu đƣợc nhà nƣớc nâng lên khoả ng 10%. Tuy nhiên khoả n m ục này doanh nghiệp khó có thể c t gi ảm mà chỉ có thể qu n lý lao động và giờ lao độ ng ch t ch hơn. So sá nh v ới các đố i th c ạnh tranh có thể th ấy công ty Sông Đà 9.06 có mức giá vốn hàng bán cao hơn nhiề u l n so v i doanh
Image of page 62
53 thu , toàn bộ là chi phí xây dự ng. Trong khi t l này ở Sao Mai ch hơn 80%, đặ c bi t m ảng xây dựng thì tỷ l này chỉ hơn 50%. Điều này ch ng t vi c qu n tr chi phí củ a Phong Phú tuy tăng nhẹ nhƣng ở m ức trung bình trong ngành. Chi phí quản lý kinh doanh củ a doanh nghi p chi ế m t tr ng nh so v i doanh thu, điều này khá phù hợ p v ới đơn vị xây dựng do không mất chi phí bán hàng, chi phí qu ản lý cũng nhỏ , ch y ếu là chi phí hoạt động hành chính.Mức độ chi phí của công ty khi so v ới ngành cũng là khá hợp lý.
Image of page 63

Subscribe to view the full document.

Image of page 64
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes