Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Ca ș i caracteristic ă individual ă rezilien ț a

Info icon This preview shows pages 171–173. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ca ș i caracteristic ă individual ă , rezilien ț a este clar o strategie, un mod de interac ț iune pe care oamenii îl utilizeaz ă atunci când întâmpin ă dificult ăț i majore sau incidente critice. Cu toate acestea, nu putem vorbi despre rezilien ță ca ș i tr ă s ă tur ă de personalitate, ea este mai degrab ă o strategie personal ă ce poate fi construit ă prin intermediul cultiv ă rii pozitive ș i adaptative a celorlalte caracteristici personale – emo ț ii ș i tr ă s ă turi de personalitate. Cu alte cuvinte, rezilien ț a este mai degrab ă o tehnic ă , o metod ă ce poate fi evaluat ă ș i definit ă prin prisma situa ț iilor prin care trece o persoan ă . Strategiile de a face fa ță adversit ăț ilor reprezint ă o component ă resurs ă pentru o rela ț ie de cuplu, în sensul c ă exist ă situa ț ii dificile care sunt abordate ca ș i diad ă , nu doar individual, partenerii apelând la câteva aspecte ce sunt strâns legate de modul în care este în ț eleas ă „convie ț uirea în doi”: societate, resurse financiare comune, rela ț ionarea cu cei din jur sau valori ș i principii de la care nu se abat ca ș i
Image of page 171

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Cristina Maria Bostan 172 cuplu. Tendin ț ele actuale ale interven ț iilor terapeutice ș i caracteriz ă rii rela ț iilor intime a trecut de la eviden ț ierea aspectelor negative (violen ță , obiceiuri nes ă n ă toase, bagajul psihologic deteriorat al unuia sau ambii parteneri ai cuplului etc.) la accentuarea punctelor tari ale unei rela ț ii (angajament, implicare, centrarea pe solu ț ii etc.) (Nichols ș i Schwartz 2004). Abordarea timpurie a constructelor de tipul rezilien ț ei familiale (Walsh 2003) arat ă c ă aceasta este una dintre resursele pe care un cuplu le poate utiliza pentru a face fa ță momentelor dificile din via ță , înt ă rind rela ț ia ș i aducând un surplus de resurse pentru ace ș tia. Mai mult, Walsh (Sixbey 2005) descriu rezilien ț a familial ă ca fiind responsabil ă de transform ă rile ș i dezvolt ă rile rela ț iei de-a lungul timpului. Aceste analize asupra datelor ridic ă o serie de întreb ă ri cu privire la promovarea strategiilor eficiente ce implic ă rezilien ț a dar ș i o clarificare a dificult ăț ilor întâmpinate în promovarea acestora. Întreb ă rile asupra c ă rora s-ar putea concentra ipotezele de cercetare din viitor sunt urm ă toarele: a) în cazul unor dificult ăț i întâmpinate pe parcursul realiz ă rii obiectivelor comune, exist ă diferen ț e între familiile cu un grad ridicat de rezilien ță familial ă sau nu? Aici trebuie luate în considerare modalit ăț ile de m ă surare a rezilien ț ei familiale întrucât ele pot reprezenta pe cei mai vulnerabili din familie sau pe cei mai rezisten ț i din familie (VanBreda DuPlessis 2001); b) este posibil ca familiile reziliente s ă treac ă mai u ș or ș i s ă se redreseze în mod eficient ș i înc ă s ă - ș i p ă streze dorin ț a de a- ș i îndeplini obiectivul comun asumat?
Image of page 172
Image of page 173
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern