Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Ca ș i caracteristic ă individual ă rezilien ț a

Info icon This preview shows pages 171–173. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ca ș i caracteristic ă individual ă , rezilien ț a este clar o strategie, un mod de interac ț iune pe care oamenii îl utilizeaz ă atunci când întâmpin ă dificult ăț i majore sau incidente critice. Cu toate acestea, nu putem vorbi despre rezilien ță ca ș i tr ă s ă tur ă de personalitate, ea este mai degrab ă o strategie personal ă ce poate fi construit ă prin intermediul cultiv ă rii pozitive ș i adaptative a celorlalte caracteristici personale – emo ț ii ș i tr ă s ă turi de personalitate. Cu alte cuvinte, rezilien ț a este mai degrab ă o tehnic ă , o metod ă ce poate fi evaluat ă ș i definit ă prin prisma situa ț iilor prin care trece o persoan ă . Strategiile de a face fa ță adversit ăț ilor reprezint ă o component ă resurs ă pentru o rela ț ie de cuplu, în sensul c ă exist ă situa ț ii dificile care sunt abordate ca ș i diad ă , nu doar individual, partenerii apelând la câteva aspecte ce sunt strâns legate de modul în care este în ț eleas ă „convie ț uirea în doi”: societate, resurse financiare comune, rela ț ionarea cu cei din jur sau valori ș i principii de la care nu se abat ca ș i
Image of page 171

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Cristina Maria Bostan 172 cuplu. Tendin ț ele actuale ale interven ț iilor terapeutice ș i caracteriz ă rii rela ț iilor intime a trecut de la eviden ț ierea aspectelor negative (violen ță , obiceiuri nes ă n ă toase, bagajul psihologic deteriorat al unuia sau ambii parteneri ai cuplului etc.) la accentuarea punctelor tari ale unei rela ț ii (angajament, implicare, centrarea pe solu ț ii etc.) (Nichols ș i Schwartz 2004). Abordarea timpurie a constructelor de tipul rezilien ț ei familiale (Walsh 2003) arat ă c ă aceasta este una dintre resursele pe care un cuplu le poate utiliza pentru a face fa ță momentelor dificile din via ță , înt ă rind rela ț ia ș i aducând un surplus de resurse pentru ace ș tia. Mai mult, Walsh (Sixbey 2005) descriu rezilien ț a familial ă ca fiind responsabil ă de transform ă rile ș i dezvolt ă rile rela ț iei de-a lungul timpului. Aceste analize asupra datelor ridic ă o serie de întreb ă ri cu privire la promovarea strategiilor eficiente ce implic ă rezilien ț a dar ș i o clarificare a dificult ăț ilor întâmpinate în promovarea acestora. Întreb ă rile asupra c ă rora s-ar putea concentra ipotezele de cercetare din viitor sunt urm ă toarele: a) în cazul unor dificult ăț i întâmpinate pe parcursul realiz ă rii obiectivelor comune, exist ă diferen ț e între familiile cu un grad ridicat de rezilien ță familial ă sau nu? Aici trebuie luate în considerare modalit ăț ile de m ă surare a rezilien ț ei familiale întrucât ele pot reprezenta pe cei mai vulnerabili din familie sau pe cei mai rezisten ț i din familie (VanBreda DuPlessis 2001); b) este posibil ca familiile reziliente s ă treac ă mai u ș or ș i s ă se redreseze în mod eficient ș i înc ă s ă - ș i p ă streze dorin ț a de a- ș i îndeplini obiectivul comun asumat?
Image of page 172
Image of page 173
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern