BUSINESS SUSPENDED AT 1316 BUSINESS SUSPENDED AT 1316 AND RESUMED AT 1424

Business suspended at 1316 business suspended at 1316

This preview shows page 167 - 171 out of 424 pages.

BUSINESS SUSPENDED AT 13:16. BUSINESS SUSPENDED AT 13:16 AND RESUMED AT 14:24. Afternoon Sitting The MINISTER OF SOCIAL DEVELOPMENT: Viva hon comrade Carrim! Viva! [Interjections.] I think hon Carrim did a lot of the
Image of page 167

Subscribe to view the full document.

UNREVISED HANSARD JOINT SITTING TUESDAY, 25 JUNE 2019 Page: 168 things that I was going to do today, so; you gave me the good opportunity to just focus on what I came here for. Hon Speaker, hon President and Deputy President, Members of Parliament ... IsiZulu: ... Bantu bakithi emakhaya, bantu baseNhlazatshe, nansi ingane yenu ime phambi kwePhalamende namhlanje. Imisebenzi yenu yokuyifundisa ayiwelanga phansi. Ngicela abazali, ogogo nomkhulu, obaba nomama, o-anti nomalume ukuthi benze konke okusemandleni abo ukuthi bafundise izingane zabo, ukuze nazo ngelinye ilanga zibe nethuba lokuma la ngime khona. Kungani ngisho njalo? Ngicela ukuthi imali kaHulumeni, izinhlelo zikaHulumeni eziphuma kuMnyango Wezokuthuthukiswa Komphakathi kufanele zisejenziswe kahle. Kubekhona ilungu elibuze ukuthi, bazofundiswa ngani? Ngathi liyakhohlwa ilungu ukuthi loHulumeni we-ANC uyayikhipha imali yokufundisa izingane. Ngisekuwona loHulumeni ka-ANC, ngifuna ukunitshela ukuthi bengilalele umsakazo ngelinye ilanga kukhuluma enye ingane encane ithi ithole umsebenzi eKapa. Ithi yona yafundiswa ngugogo nomkhulu wayo ngemali yesibonelelo senhlalakahle. Okumqoka akushilo,
Image of page 168
UNREVISED HANSARD JOINT SITTING TUESDAY, 25 JUNE 2019 Page: 169 uthe, “manje sengzonikeza ugogo nomkhulu ithuba lokuthi ngibancede ngoba mina sengithole umsebenzi.” Kusho ukuthi yona lengane le ayizicabangeli yona yodwa, icabanga nokuthi kufuneka isize ugogo nomkhulu ukuthi bafundise abanye. Ngisho ngoba ngiyazi ukuthi abaningi bethu kuleNdlu ehloniphekileyo bazimisele ngokuthuthukisa izimpilo zabantu baseNingizimu Afrika. Kungakho nje i-state of the nation address, Sona kaMongameli ikhulume nge-7 point plan efuna ukuthi sonke sibambisane ukuze iNingizimu Afrika ithuthuke. Lo msebenzi sawuqala kudala siyi-ANC nabantu baseNingizimu Afrika. Namhlanje mhlonishwa Mongameli, ngifuna ukusho ukuthi, ngime- nje la kukhona izinto ezintathu ezingijabulisayo. Okokuqala, i- ANC inqobe ukhetho. Yingakho namhlanje silana ... [Ihlombe.] yingakho nawe unikezwe leli gunya lokuthi ube nabantu ososebenzisana nabo, nami ngingomunye walabo obakhethile. Okwesibili Mnu Mongameli, ngifuna ukusho la eNdlini namhlanje,ngoba ngime la, laphaya phezulu kwigalari kuhleli intombazane yami, intokazi yami uPhindile Zulu. Laphaya phezulu kwigalari kuhleli abazukulu bami ababili uQhawe noNobuhle.
Image of page 169

Subscribe to view the full document.

UNREVISED HANSARD JOINT SITTING TUESDAY, 25 JUNE 2019 Page: 170 Ngifuna ukusho-ke Mnu Mongameli ukuthi labantwana abahleli laphaya bahleli ngoba ugogo wami nomkhulu wami bangifundisa, ngahamba ngaya enyuvesi ngaqeda. Yingakho ngithi leyamali yesibonelelo senhlalakahle kufuneka abantu bayisebenzise kahle ngoba owami ugogo nomkhulu babengenawo uHulumeni ababengaya kuwo. Ugogo wami nomkhuli babesebenza laphaya eGoli. Umkhulu uze washona ephuma ehostela Mongameli, ukhishwe yithi umkhulu ehostela.
Image of page 170
Image of page 171
 • Fall '08
 • Finklerberg

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes