32 Ñònh lyù thu goïn Heä löïc F k khi thu goïn veà moät taâm O töông ñöông vôùi

32 ñònh lyù thu goïn heä löïc f k khi thu

This preview shows page 2 - 5 out of 11 pages.

3.2. Ñònh lyù thu goïn: Heä löïc ( F k ) khi thu goïn veà moät taâm (O) töông ñöông vôùi moät löïc baèng vector chính cuûa heä löïc ( R ’) vaø moät ngaãu baèng vector moment chính cuûa heä laáy cuøng vôùi taâm ñoù : ( F k ) ( R 0 ’, M 0 ). vôùi R 0 ’= F k vaø M 0 = m O ( F k ). 3.3. Caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät: 3.3.1 0 R M 0 ( F k ) R . (hôïp löïc R coù giaù vôùi R = R ’ vaø giaù thoûa m O ( R ) = m O ( F k ) ). O F O M F B d Hình 2.3 A
Image of page 2

Subscribe to view the full document.

Baøi giaûng moân Cô lyù thuyeát Hoïc kyø 2, naêm hoïc 2012-2013 15 a) Heä löïc song song: ( F k  Oz ) Neáu R 0 seõ coù hôïp löïc : ( F k ) R . b) Heä löïc phaúng: ( F k Oxy ) Neáu R 0 ( F k ) R (coù hôïp löïc) do ta laáy ñieåm A Oxy laøm taâm thu goïn M A Oxy M A R . c) Hôïp löïc cuûa heä löïc phaúng song song: Cho heä löïc phaân boá nhö hình 2.4: Xeùt phaân toá x k , heä löïc phaân boá treân ñoä daøi naøy töông ñöông: F k = q(x k ). x k ñaët taïi x’ k. . Hôïp löïc R = F = F k = l o dx ) x ( q . Tìm töø M 0 = m O ( F k ) = l o xdx ) x ( q R d = M o l o l o o dx x q xdx x q R M d ) ( ) ( (2.5) Heä löïc phaân boá ñeàu (hình 2.5): Hôïp löïc R I ; R =q o l ; OI = 2 l l q 2 l q o 2 o (2.6) Heä löïc phaân boá tuyeán tính (hình 2.6): Coù ngay q (x) = 2 l q R x l q o I o ; OI = l 3 2 (2.7) Nhaän xeùt: Caùc hôïp löïc coù cöôøng ñoä baèng dieän tích phaân boá, ñi qua troïng taâm cuûa bieåu ñoà dieän tích. 3.3.2. R ’ = 0, M o 0 ( F k ) ngaãu ( Q , Q ’) coù moment baèng moment chính cuûa heä löïc ñoái vôùi taâm O. Chuù yù: Khi R ’ = 0, ( F k ) ngaãu ( Q , Q ’) neân moment chính c uûa heä khoâng phuï thuoäc taâm laáy moment. 3.3.3. R ’ = 0, M o = 0 ( F k ) 0 (2.8) 3.4. Heä ba löïc caân baèng: O l x F q 0 R I I Hình 2.5 O l x F q 0 R I I Hình 2.6 x’ k q(x) F x O l d F k R Hình 2.4 x k
Image of page 3
Baøi giaûng moân Cô lyù thuyeát Hoïc kyø 2, naêm hoïc 2012-2013 16 Heä ba löïc caân baèng thì ñoàng phaúng. Neáu caùc löïc khoâng song song vôùi nhau thì coøn phaûi ñoàng quy. 4 ÑIEÀU KIEÄN CAÂN BAÈNG CUÛA HEÄ LÖÏC: Töø (2.8) chuùng ta nhaän ñöôïc nhöõng ñieàu kieän caân baèng cuûa heä löïc: 4.1. Heä löïc toång quaùt (khoâng gian): R’ x = F kx = 0 R’ y = F ky = 0 R’ z = F kz = 0 M ox = m x ( F k ) = 0 M oy = m y ( F k ) = 0 M oz = m z ( F k ) = 0 Vôùi caùc heä löïc ñaëc bieät moät soá phöông trình coù theå töï thoûa maõn neân soá ñieàu kieän giaûm ñi. 4.2. Heä löïc song song ( F k // Oz ): F kz = 0 0 ( F k ) M x = m x ( F k ) = 0 (2.10) M y = m y ( F k ) = 0 Do 3 phöông trình coøn laïi töï thoûa maõn.
Image of page 4

Subscribe to view the full document.

Image of page 5
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes