Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Medicii ș i pacientele au priorit ăț i diferite

Info icon This preview shows pages 135–137. Sign up to view the full content.

Medicii ș i pacientele au priorit ăț i diferite în func ț ie de care evalueaz ă cea mai bun ă alegere (Lee ș i colab. 2012). În timp ce doar pentru 7% dintre paciente p ă strarea sânului este un factor important de decizie, 71% dintre medici l-au evaluat ca fiind important. 96% dintre medici au considerat c ă a tr ă i cât mai mult este o prioritate în timp ce doar 59% dintre paciente au fixat acest factor ca obiectiv principal. Procentele s-au inversat între cele dou ă tabere în ceea ce prive ș te evitarea tratamentului prelungit. Pacientele nu au disponibilitatea psihic ă de a explora ș i de a- ș i clarifica valorile personale ș i priorit ăț ile pentru a identifica hot ă rârea optim ă pentru situa ț ia lor. Cople ș ite de emo ț iile diagnosticului, aflate sub presiunea celor apropia ț i,
Image of page 135

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Irina Crumpei 136 intimidate de prestan ț a medicului ș i tr ă ind o team ă profund ă de moarte, vor fixa ca priorit ăț i supravie ț uirea imediat ă alegând cele mai agresive tratamente indiferent de consecin ț ele pe termen lung. Nu au puterea de a gândi lucrurile în perspectiv ă pentru a- ș i fixa obiectivele în func ț ie de valorile ș i nevoile mai profunde. Asociat ă cu aceast ă stare de fapt apare ș i asumarea modelului paternalist din convingerea pacientei c ă medicul ș tie cel mai bine. Variabilitatea mare în nevoia de implicare a pacientelor este o alt ă dificultate în realizarea deciziei comune. Unele femei vor ca ele s ă aib ă ultimul cuvânt în chestiuni legate de propria s ă n ă tate, altele prefer ă ca medicul s ă î ș i asume responsabilitatea deciziei, în timp ce a treia categorie opteaz ă pentru colaborare ș i decizie comun ă . Adaptarea la nevoile fiec ă rei paciente necesit ă mult ă disponibilitate, empatie ș i r ă bdare din partea medicului. Literatura de specialitate ofer ă avantaje ș i dezavantaje pentru implicarea pacientelor în luarea deciziei. Pe de o parte participarea activ ă se asociaz ă cu o mai bun ă informare ș i cunoa ș tere a bolii ș i tratamentelor, o satisfac ț ie crescut ă cu decizia luat ă ș i calitatea vie ț ii crescut ă (Hawley ș i colab. 2007). Pe de alt ă parte în jur de un sfert dintre femei se simt cople ș ite de responsabilitatea de a decide (Livaudais ș i colab. 2012). Adeseori nu în ț eleg consecin ț ele alegerilor f ă cute ș i resimt un regret persistent pentru decizia luat ă dac ă li se pare c ă au avut o responsabilitate mai mare decât ș i-au dorit (Singh ș i colab. 2010). Bariere datorate sistemului medical Suprasolicitarea cadrelor medicale nu le permite suficient timp ș i disponibilitate pentru a discuta cu pacientele. În România spitalele sunt aglomerate, cadrele medicale insuficiente, iar aspectele psihosociale sunt adesea neglijate în îngrijirea pacien ț ilor. Unele cadre medicale pot avea percep ț ia c ă discu ț iile cu pacien ț i informa ț i vor necesita mai mult timp pentru întreb ă ri ș i r ă spunsuri. Cercet ă rile arat ă îns ă c ă
Image of page 136
Image of page 137
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern