Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Medicii ș i pacientele au priorit ăț i diferite

Info icon This preview shows pages 135–137. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Medicii ș i pacientele au priorit ăț i diferite în func ț ie de care evalueaz ă cea mai bun ă alegere (Lee ș i colab. 2012). În timp ce doar pentru 7% dintre paciente p ă strarea sânului este un factor important de decizie, 71% dintre medici l-au evaluat ca fiind important. 96% dintre medici au considerat c ă a tr ă i cât mai mult este o prioritate în timp ce doar 59% dintre paciente au fixat acest factor ca obiectiv principal. Procentele s-au inversat între cele dou ă tabere în ceea ce prive ș te evitarea tratamentului prelungit. Pacientele nu au disponibilitatea psihic ă de a explora ș i de a- ș i clarifica valorile personale ș i priorit ăț ile pentru a identifica hot ă rârea optim ă pentru situa ț ia lor. Cople ș ite de emo ț iile diagnosticului, aflate sub presiunea celor apropia ț i,
Image of page 135

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Irina Crumpei 136 intimidate de prestan ț a medicului ș i tr ă ind o team ă profund ă de moarte, vor fixa ca priorit ăț i supravie ț uirea imediat ă alegând cele mai agresive tratamente indiferent de consecin ț ele pe termen lung. Nu au puterea de a gândi lucrurile în perspectiv ă pentru a- ș i fixa obiectivele în func ț ie de valorile ș i nevoile mai profunde. Asociat ă cu aceast ă stare de fapt apare ș i asumarea modelului paternalist din convingerea pacientei c ă medicul ș tie cel mai bine. Variabilitatea mare în nevoia de implicare a pacientelor este o alt ă dificultate în realizarea deciziei comune. Unele femei vor ca ele s ă aib ă ultimul cuvânt în chestiuni legate de propria s ă n ă tate, altele prefer ă ca medicul s ă î ș i asume responsabilitatea deciziei, în timp ce a treia categorie opteaz ă pentru colaborare ș i decizie comun ă . Adaptarea la nevoile fiec ă rei paciente necesit ă mult ă disponibilitate, empatie ș i r ă bdare din partea medicului. Literatura de specialitate ofer ă avantaje ș i dezavantaje pentru implicarea pacientelor în luarea deciziei. Pe de o parte participarea activ ă se asociaz ă cu o mai bun ă informare ș i cunoa ș tere a bolii ș i tratamentelor, o satisfac ț ie crescut ă cu decizia luat ă ș i calitatea vie ț ii crescut ă (Hawley ș i colab. 2007). Pe de alt ă parte în jur de un sfert dintre femei se simt cople ș ite de responsabilitatea de a decide (Livaudais ș i colab. 2012). Adeseori nu în ț eleg consecin ț ele alegerilor f ă cute ș i resimt un regret persistent pentru decizia luat ă dac ă li se pare c ă au avut o responsabilitate mai mare decât ș i-au dorit (Singh ș i colab. 2010). Bariere datorate sistemului medical Suprasolicitarea cadrelor medicale nu le permite suficient timp ș i disponibilitate pentru a discuta cu pacientele. În România spitalele sunt aglomerate, cadrele medicale insuficiente, iar aspectele psihosociale sunt adesea neglijate în îngrijirea pacien ț ilor. Unele cadre medicale pot avea percep ț ia c ă discu ț iile cu pacien ț i informa ț i vor necesita mai mult timp pentru întreb ă ri ș i r ă spunsuri. Cercet ă rile arat ă îns ă c ă
Image of page 136
Image of page 137
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern