D m notu öğrencinin daha önce almış oldukları

This preview shows page 8 - 9 out of 10 pages.

d) M notu, öğrencinin daha önce almış oldukları ve denklikleri kabul edilerek en az ders yükünesayılan dersler için Fakülte Dekanlığının önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile muaf olunandersler için verilir.Başarı notu ve başarı düzeyinin değerlendirilmesiMADDE 27 –(1) Öğrencinin bir derste sağladığı “başarı notu” o dersi başarmış olupolmadığının tespitinde ve diploma derecesinin belirlenmesinde esas alınacak nottur. (2) Başarı notu ve başarı düzeyinin değerlendirilmesine ilişkin esaslar şunlardır:a) Bu Uygulama Esaslarının 20 nci maddesindeki şartları sağlamış bir öğrencinin bir derstekibaşarı notu, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyinin % 50’si ile yarıyıl sonuveya bütünleme sınavında aldığı notun % 50’si alınarak sınıfın başarı düzeyine göre belirlenir. Ancak,yarıyı içi değerlendirmesinde birden fazla ara sınav veya ödev, proje, uygulama, laboratuvar vs.bulunması durumunda yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyinin oranı %60’a kadarartırılabilir. Yarıyıl içi değerlendirmesinde yer alan ara sınavların herhangi birinin ağırlığı yarıyıl sonusınavının ağırlığından büyük olamaz. Bağıl değerlendirme olarak anılacak bu değerlendirme, dersiveren öğretim elemanı tarafından, notların istatistiksel dağılımı ve sınıf ortalaması göz önündebulundurularak yapılır.b) Bir dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına girebilme koşullarını yerine getirmeyenöğrenci listesi dersi veren öğretim elemanı tarafından yarıyılın veya yılın son haftası içerisinde ilanedilir. Bu öğrenciler bu dersten D notu alırlar. c) Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinde ara sınavları yapılmaz. Öğrencilerin başarıdurumlarının değerlendirilmesi, bu Uygulama Esaslarının 20 nci maddesinde belirtilen şartları yerinegetirmesi koşuluyla yarıyıl içi çalışmalarında gösterdikleri başarı düzeyleri göz önüne alınarak, B veyaY notu olarak değerlendirilir. Y notu olarak değerlendirilmiş olan öğrenciler, bu dersleri tümü iletekrarlamak ve devam etmek zorundadırlar.ç) Fakültenin bölümlerinde öğrencilerin yapmakla yükümlü oldukları stajlar ve eğitimler sayısalolmayan değerlendirme şekillerinden biriyle (kabul, başarılı) değerlendirilir.d) Bu Uygulama Esaslarının 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sorumlu olduğu tekdersin sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerden sorumlu olduğu tek dersi en az bir kez almış ve buUygulama Esaslarının 20 nci maddesinde belirtilen şartları yerine getirmiş olan bir öğrenci, o derstesağladığı yarıyıl içi notuna bakılmadan sınavlarında DD notu almış olması halinde o dersi başarmışsayılır. BEŞİNCİ BÖLÜMÇeşitli ve Son HükümlerSınav evrakının saklanmasıMADDE 28 –(1) Sınav kağıtları, ödevler, projeler, laboratuvar ve staj raporları gibi evraklarFakülte Yönetim Kurulunca daha uzun süre ile saklanmasına karar verilmiş olmadıkça, son işlemgördükleri tarihten itibaren iki yıl süre ile saklanır.Giyim ve genel görünüşMADDE 29 –(1) Öğrenciler giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuat hükümlerineuymak zorundadır. TebligatMADDE 30 –

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture