AUDITING - Teacher - Topic 6 - Hoan thanh KT

Ý ki ? n ch ấ p nh ậ n toàn ph ? n c ũ ng

Info icon This preview shows pages 8–11. Sign up to view the full content.

Ý ki ế n ch p nh n toàn ph n c ũ ng hàm ý r ng m i thay đổ i v nguyên t c k ế toán và các tác độ ng c a chúng đ ã đượ c xem xét, đ ánh giá đầ y đủ đ ã đượ c công b trong thuy ế t minh báo cáo tài chính xrhombus Báo cáo tài chính có sai l ch tr ng y ế u nh ư ng đ ã đ ã đ i u ch nh 24 Ý ki ế n ch p nh n toàn ph n Không có đ o n nh n m nh:
Image of page 8

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

3/02/2012 9 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 25 Ý ki ế n ch p nh n toàn ph n Không có đ o n nh n m nh: “…Theo y ù kieán cu ûa chuùng to âi, BCTC ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù treân khía caïnh tro ïng yeáu tình hình taøi chính cuûa coâng ty ABC taïi ngaøy 31/12/20xx cuõng nhö keát qua û kinh doanh vaø ca ùc luo àng löu chuyeån tieàn teä trong naêm ta øi chính keát thuùc taïi nga øy 31/12/20xx phu ø hôïp vôùi chuaån möïc vaø cheá ñoä keá toaùn Vieät nam hieän haønh vaø ca ùc quy ñònh phaùp lyù co ù lieân quan”. "Theo ý ki ế n c a chúng tôi, báo cáo tài chính sau khi đ ã đ i u ch nh theo ý ki ế n c a ki m toán viên, đ ã ph n ánh trung th c và h p lý trên các khía c nh tr ng y ế u ..." Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 xrhombus Khi mu n l ư u ý ng ườ i đọ c BCTC v m t vài v n đề nh h ưở ng không tr ng y ế u đế n BCTC nh ư ng không nh h ưở ng đế n ý ki ế n c a KTV. xrhombus T n t i y ế u t không ch c ch n tr ng y ế u liên quan đế n các s ki n ho c đ i u ki n gây nghi ng v kh n ă ng ho t độ ng liên t c c a đơ n v và ki m toán viên đ ã hài lòng v vi c công b các thông tin này trong thuy ế t minh báo cáo tài chính. xrhombus Các thông tin khác đ ính kèm v i BCTC không nh t quán (mâu thu n) v i BCTC đượ c ki m toán. 26 Ý ki ế n ch p nh n toàn ph n đ o n nh n m nh: Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 27 “… Ởđ ây chúng tôi không ph nh n ý ki ế n ch p nh n toàn ph n nh ư trên, mà ch mu n l ư u ý ng ườ i đọ c báo cáo tài chính đế n đ i m X trong ph n thuy ế t minh báo cáo tài chính: Công ty ABC đ ã đư a vào s d ng công trình xây d ng có giá tr XX VN Đ , 3 tháng tr ướ c ngày k ế t thúc niên độ tài chính, nh ư ng ch ư a ghi t ă ng tài s n c ốđị nh, ch ư a tính kh u hao và c ũ ng ch ư a l p d phòng. Đ i u này c n đượ c thuy ế t minh rõ ràng trong báo cáo tài chính...”. Ý ki ế n ch p nh n toàn ph n đ o n nh n m nh:
Image of page 9
3/02/2012 10 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 28 “… đ ây chúng tôi không ph nh n ý ki ế n ch p nh n toàn ph n nh ư trên, mà ch mu n l ư u ý ng ườ i đọ c BCTC đế n đ i m X trong ph n thuy ế t minh BCTC: kho n l thu n c a đơ n v
Image of page 10

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '12
 • DVHGiang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern