AUDITING - Teacher - Topic 6 - Hoan thanh KT

Yù kieán chaáp nhaän töøng phaàn daïng

Info iconThis preview shows pages 8–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
YÙ kieán chaáp nhaän töøng phaàn Daïng ngoaïi tröø Daïng tuøy thuoäc vaøo s YÙ kieán khoâng chaáp nhaän (yù kieán traùi ngöôïc) s YÙ kieán töø choái (khoâng theå ñöa ra yù kieán) 23 Ý ki ế n c a ki m toán viên v BCTC Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 x Báo cáo tài chính không có sai l ch tr ng y ế u. Ý ki ế n ch p nh n toàn ph n c ũ ng hàm ý r ng m i thay đổ i v nguyên t c k ế toán và các tác độ ng c a chúng đ ã đượ c xem xét, đ ánh giá đầ y đủ đ ã đượ c công b trong thuy ế t minh báo cáo tài chính x Báo cáo tài chính có sai l ch tr ng y ế u nh ư ng đ ã đ ã đ i u ch nh 24 Ý ki ế n ch p nh n toàn ph n Không có đ o n nh n m nh:
Background image of page 8

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
3/02/2012 9 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 25 Ý ki ế n ch p nh n toàn ph n Không có đ o n nh n m nh: “…Theo yù kieán cuûa chuùng toâi, BCTC ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù treân khía caïnh troïng yeáu tình hình taøi chính cuûa coâng ty ABC taïi ngaøy 31/12/20xx cuõng nhö keát quaû kinh doanh vaø caùc luoàng löu chuyeån tieàn teä trong naêm taøi chính keát thuùc taïi ngaøy 31/12/20xx phuø hôïp vôùi chuaån möïc vaø cheá ñoä keá toaùn Vieät nam hieän haønh vaø caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan”. "Theo ý ki ế n c a chúng tôi, báo cáo tài chính sau khi đ ã đ i u ch nh theo ý ki ế n c a ki m toán viên, đ ã ph n ánh trung th c và h p lý trên các khía c nh tr ng y ế u ..." Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 x Khi mu n l ư u ý ng ườ i đọ c BCTC v m t vài v n đề nh h ưở ng không tr ng y ế u đế n BCTC nh ư ng không nh h ưở ng đế n ý ki ế n c a KTV. x T n t i y ế u t không ch c ch n tr ng y ế u liên quan đế n các s ki n ho c đ i u ki n gây nghi ng v kh n ă ng ho t độ ng liên t c c a đơ n v và ki m toán viên đ ã hài lòng v vi c công b các thông tin này trong thuy ế t minh báo cáo tài chính. x Các thông tin khác đ ính kèm v i BCTC không nh t quán (mâu thu n) v i BCTC đượ c ki m toán. 26 Ý ki ế n ch p nh n toàn ph n đ o n nh n m nh: Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 27 “… Ở đ ây chúng tôi không ph nh n ý ki ế n ch p nh n toàn ph n nh ư trên, mà ch mu n l ư u ý ng ườ i đọ c báo cáo tài chính đế n đ i m X trong ph n thuy ế t minh báo cáo tài chính: Công ty ABC đ ã đư a vào s d ng công trình xây d ng có giá tr XX VN Đ , 3 tháng tr ướ c ngày k ế t thúc niên độ tài chính, nh ư ng ch ư a ghi t ă ng tài s n c ố đị nh, ch ư a tính kh u hao và c
Background image of page 9
Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page8 / 13

YÙ kieán chaáp nhaän töøng phaàn Daïng

This preview shows document pages 8 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online