furnizimit përfshir� edhe subvencionet e lidhura drejtpërdrejt me çmimin e

Furnizimit përfshir? edhe subvencionet e lidhura

This preview shows page 17 - 19 out of 36 pages.

furnizimit, përfshirë edhe subvencionet e lidhura drejtpërdrejt me çmimin e këtyre furnizimeve, përveç TVSH-së. Për qëllime të këtij ligji, me termin “vlerë tregu” kuptohet shuma e plotë që blerësi, për të përfituar mallrat apo shërbimet në të njëjtën fazë të tregtimit në të cilën furnizimi kryhet, duhet t’i paguajë në kushtet e konkurrencës së barabartë furnizuesit të mallit ose shërbimit, i cili vepron si i pavarur në kushtet e tregut në territorin e Republikën e Shqipërisë, në të cilin ky furnizim është subjekt i tatimit. Në qoftë se nuk mund të sigurohen vlera të krahasueshme për furnizimet e mallrave ose shërbimeve, atëherë me termin “vlerë tregu” kuptohen shumat e mëposhtme: a) për mallrat, një shumë jo më e vogël se çmimi i blerjes së mallit apo të mallrave të ngjashme ose, në mungesë të çmimit të blerjes, sa vlera e kostos e përcaktuar në kohën e furnizimit. b) në rastin e shërbimeve, një shumë jo më e vogël se kostoja e plotë e kryerjes së shërbimit prej personit të tatueshëm. Në rastet kur personi i tatueshëm përdor ose disponon mallrat që i përkasin pasurisë së sipërmarrjes së tij ose kur mallrat mbahen nga një person i tatueshëm ose pasardhësit e tij, kur veprimtaria e tij ekonomike e tatueshme përfundon, vlera e tatueshme përbëhet prej çmimit të blerjes së këtyre mallrave apo të mallrave të ngjashme ose, në mungesë të çmimit të blerjes, nga 17
Image of page 17
vlera e kostos, e përcaktuar në momentin, në të cilin kryhen veprimet e përdorimit, disponimit apo mbajtjes. Në rastin e furnizimit të shërbimit, kur mallrat që i përkasin pasurisë së biznesit përdoren për qëllime private ose shërbimet kryhen pa pagesë, vlera e tatueshme përbëhet nga kostoja e plotë e shpenzuar nga personi i tatueshëm për kryerjen e shërbimeve. Për rastin e furnizimit të shërbimit të kryera nga personi i tatueshëm për nevojat e biznesit së vet, vlera e tatueshme do të jetë vlera e tregut e shërbimit të furnizuar. Në vlerën e tatueshme nuk përfshihen elementet e mëposhtme: 1. uljet e çmimit për rastet e zbritjes për pagesa të hershme të kryera për furnizimin; 2. uljet dhe reduktimet e çmimit që i bëhen blerësit apo klientit dhe të përfituara nga ai në momentin, në të cilin kryhet furnizimi; 3. shumat që ka marrë një person i tatueshëm nga ana e blerësit apo klientit të tij si rimbursim për shpenzimet e bëra në emër dhe për llogari të këtyre të fundit dhe të regjistruara në kontabilitetin e personit të tatueshëm si llogari provizore; Në rast anulimi, tërheqjeje, zgjidhjeje e reduktimi të çmimit që bëhet pas momentit, në të cilin kryhet furnizimi, vlera e tatueshme reduktohet. Kur ulja përfitohet në një moment të ndryshëm nga momenti i furnizimit, atëherë duhet të kryhet një saktësim i faturës së lëshuar. Kështu fatura për furnizimin është lëshuar, regjistruar dhe deklaruar nga furnizuesi dhe blerësi sipas datës së lëshimit të faturës. Në momentin që përfitohet ulja, moment i cili mund të jetë në një periudhë tjetër tatimore furnizuesi lëshon një faturë tatimore me TVSH (notë krediti) për blerësin ose klientin. 2.3.3 TVSH e treguar ose jo në faturë (inclusive/exclusive)
Image of page 18
Image of page 19

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 36 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors