m 35 30 v 1000 60 n D v max 1 1 π 653 Tính ñöôøng kính baùnh ñai lôùn vaø tính

M 35 30 v 1000 60 n d v max 1 1 π 653 tính

This preview shows page 19 - 22 out of 22 pages.

/ m 35 30 v 1000 . 60 n . D . v max 1 1 ÷ = π = 6.5.3. Tính ñöôøng kính baùnh ñai lôùn vaø tính soá voøng quay thöïc n’ 2 cuûa baùnh bò daãn Töông töï nhö ñoái vôùi ñai deït. 6.5.4. Choïn sô boä khoaûng caùch truïc A 2(D 1 + D 2 ) A 0,55.(D 1 + D 2 ) + h h: chieàu cao tieát dieän ñai (xem baûng 6.12). Coù theå choïn A theo tyû soá truyeàn i (baûng 6.11): Baûng 6.11 Baûng höôùng daãn choïn A cuûa ñai hình thang i 1 2 3 4 5 6 A 1,5D 1 2,4D 1 3D 1 3,8D 1 4,5D 1 5D 1
Image of page 19

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 6. TRUYEÀN ÑOÄNG ÑAI 140 Baûng 6.12 Kích thöôùc tieát dieän ñai hình thang Kích thöôùc tieát dieän caùc loaïi ñai (mm) Sô ñoà Kyù hieäu O A b B I II E a o 8,5 11 14 19 27 32 42 H 6 8 10,5 13,5 19 23,5 30 a 10 13 17 22 32 38 50 z 2,1 2,8 4,1 4,8 6,9 8,3 11 F(dieän tích mm 2 ) 47 81 138 230 476 692 1170 6.5.5. Tính chieàu daøi ñai L Theo A sô boä (coâng thöùc (6.2)) vaø quy troøn theo tieâu chuaån (baûng 6.13). Baûng 6.13 Caùc trò soá chieàu daøi ñai hình thang Tieát dieän O A b B I II E Chieàu daøi danh nghóa laø chieàu daøi trong L o 500 ñeán 1600 600 ñeán 1600 - - - - - Chieàu daøi danh nghóa laø chieàu daøi tính L 1700 ñeán 2500 1700 ñeán 4000 1700 ñeán 6300 1800 ñeán 9000 350 ñeán 11200 4750 ñeán 14000 6700 ñeán 14000 Nhöõng chieàu daøi tieâu chuaån: 500 530 560 600 630 670 710 750 800 850 900 950 1000 1060 1120 1180 1250 1320 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2120 2240 2360 2500 2650 2800 3000 3150 3350 3550 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5300 5600 6000 6700 7100 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10600 11200 11800 12500 13200 14000 z a h ao ϕ
Image of page 20
Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 6. TRUYEÀN ÑOÄNG ÑAI 141 Chuù thích: Khi ngaén hôn 1600 mm, chieàu daøi trong laø chieàu daøi danh nghóa. Chieàu daøi tính (qua lôùp trung hoøa) se õ lôùn hôn chieàu daøi danh nghóa moät löôïng x, ñoái vôùi ñai O: x = 25 mm, ñoái vôùi ñai A: x = 33 mm vaø ñoái vôùi B: x = 40 mm. Kieåm nghieäm soá voøng chaïy cuûa ñai trong moät giaây theo coâng thöùc 10 u L v u max = = . Neáu u quaù lôùn, caàn taêng theâm chieáu daøi L (choïn theo tieâu chuaån). 6.5.6. Xaùc ñònh chính xaùc khoaûng caùch truïc A theo L ñaõ quy troøn 6.5.7. Xaùc ñònh goùc oâm α 1 Tính α 1 theo coâng thöùc (6.1) vaø kieåm nghieäm ñieàu kieän α 1 120 o 6.5.8. Xaùc ñònh soá ñai Z caàn thieát Duøng coâng thöùc (6.25). Soá ñai Z khoâng neân laáy quaù 8 ÷ 12 ñai, vì soá ñai caøng nhieàu taûi troïng phaân boá treân moãi ñai caøng khoâng ñeàu. 6.5.9. Tính chieàu roäng baùnh ñai B = (z – 1).t + 2S Caùc kích thöôùc cuûa baùnh ñai xem hình 6.7 vaø baûng 6.14 S t b ϕ D1 = D + 2c Hình 6.7 D D 2 = D – 2c
Image of page 21

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 6. TRUYEÀN ÑOÄNG ÑAI 142 Baûng 6.14 Kích thöôùc raõnh baùnh ñai hình thang Loaïi tieát dieän Kyù hieäu kích thöôùc (theo hình 8.29) O A b B I II E c 2,5 3,5 5 6 8,5 10 12,5 e 10 12,5 16 21 38,5 34 43 t 12 16 20 26 37,5 44,5 58 s 8 10 12,5 17 24 29 38 10,0 13,1 17,0 22,7 - - - 10,1 13,3 17,2 22,9 32,5 38,5 - 10,2 13,4 17,4 23,1 32,8 38,9 50,6 = ϕ o o o o 40 38 36 34 khi b 10,3 13,5 17,6 23,3 33,2 39,3 51,1 Kích thöôùc mm 6.5.10. Tính löïc caêng ban ñaàu vaø löïc taùc duïng leân truïc Löïc caêng ban ñaàu: S o = σ o .F (ñoái vôùi moãi ñai) vôùi F : tieát dieän moät ñai.
Image of page 22
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes