Bảng 24 Ví dụ về một trình tự và nội dung đánh gi� r�i ro Bước đánh gi� Nội

Bảng 24 ví dụ về một trình tự và nội

This preview shows page 40 - 44 out of 188 pages.

Bảng 2.4: Ví dụ về một trình tự và nội dung đánh giá rủi roBước đánhgiáNộidungđánhgiá1.Rủiro kinh doanhNhữngthayđổi vềkinhtếvấn đề cạnhtranh.Thayđổi vềgiátrị thị trường củatàisản hoặc nợ phải trả.Rủiro chính sách vànhữngthayđổi vềchính sách.2.Động cơthúcđẩynhàquản trịChính sáchđãi ngộ (thưởng/phạt) đối với những cấp quảnlý khác nhau.Hoạt động của thị trường chứngkhoán vànhững điều khoảnvaynợ.Hànhđộngtrongngắn hạn đểthúcđẩy hoạt động hiệnhành.3.Nhữngquytrìnhảnhhưởng tới số dưtàikhoảntrọng yếuQuá trìnhxửnghiệp vụ với số lượng lớn những nghiệp vụ trọng yếu.Rủiro côngnghệthông tin vànhững “lỗ hổng”.Các quy trìnhảnh hưởng tới những ướctính chính vànhữngbút toánđiều chỉnh.
Background image
v2.00181022102.2.2. Đánh giá rủi ro sai phạm trọng yếu17Kiểmtoán viênđánhgiárủiro saiphạm trọng yếu ở cả mứcbáo cáo tài chính vàmức cơ sở dẫn liệu:Rủiroở mứcbáo cáo tài chính cóthểảnh hưởng tiềmtàngtới nhiều cơ sở dẫn liệu.Ở mức cơ sở dẫn liệu, kiểmtoán viênsẽxem xétcả rủirotiềmtàng vàrủirokiểmsoát.Rủirotiềmtàng làkhả năng tồn tạicác saiphạm trọng yếutrongbảnthân cácđối tượng kiểmtoán.Rủirokiểmsoát làkhả năng hệ thống kiểmsoátnội bộ của đơn vị kiểmtoán không pháthiện, ngăn ngừasửa chữa kịp thờicác saiphạm trọng yếu.
Background image
v2.00181022102.2.2. Đánh giá rủi ro sai phạm trọng yếu (tiếp theo)18Quá trìnhnhận diện,tìmhiểuđánhgiárủirocủacông ty khách hàng làmột phầnquantrọng của cuộckiểmtoán.Hầu hếtcác công tykiểmtoánđều bắt đầu bằng việcphân tíchtổng thểcácrủirocủacông ty khách hàng.Kỹ thuật sử dụng:Phỏng vấnbanquản trịnhững đối tượngkhác;Sử dụng thủ tụcphân tích banđầu;Quan sát vàđiềutra tàiliệu.
Background image
v2.00181022102.2.2. Đánh giá rủi ro sai phạm trọng yếu (tiếp theo)19Một điểmquantrọngtrongđánhgiárủiro là thuthập hiểu biết về hoạt động kiểmsoátnội bộ đối với lậpbáocáo tài chính.Chất lượng kiểmsoátnội bộ ảnh hưởng trực tiếp tới rủiro saiphạm trọng yếu.
Background image
Image of page 44

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 188 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes