Dina q ngwèn y u kōngfáng ma ǐ ǒ tumpang tanya

Info icon This preview shows pages 4–7. Sign up to view the full content.

Dina: Q ngwèn y u kōngfáng ma? ǐ ǒ Tumpang tanya ada bilik kosong kah? Ummu: Y u. Nín yào dānrénfáng háishi shuāngrénfáng? ǒ Ada. Anda nak bilik perseorangan atau bilik berdua? Dina: W yào yī jiàn dānrénfang. ǒ Saya nak satu set bilik perseorangan Ummu: Q ngwèn nín yào zhù j tiān? ǐ ǐ Tumpang tanya anda mahu tinggal berapa hari? Dina: W yào zhù sān tiān. ǒ Saya nak tinggal selama tiga hari. Ummu: Dānrénfáng yī tiān bāshí lìngjí, bāokuò z ocān hé wúxiàn shàngw ng fúwù. Nín ǎ ǎ yào yòng xiànku n háishì xìnyòngka fùzhàng. ǎ
Image of page 4

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Bilik perseorangan satu hari ialah RM 80, termasuk kupon sarapan pagi dan wifi. Anda nak menggunakan tunai atau kad kredit membayar? Dina: Xìnyòngk . ǎ Kad kredit. Ummu: Q ng gěi w nín de shēnfènzhèng. ǐ ǒ Sila beri saya anda punya kad pengenalan. Dina: H o de. ǎ Baiklah. Ummu: Nín de fángjiān hàom shì sān sì sān. Zhè shì nín de fángk hé z ocānquàn. ǎ ǎ ǎ Anda punya nombor bilik ialah 343. Ini ialah anda punya kad bilik dan kupon sarapan pagi . Dina : Xièxiè n . ǐ Terima kasih. Scene 5 D diànhuà gěi jiēdàiyuán ( membuat panggilan telefon kepada receptionist) ǎ Zati: Dina, lěngqìjī h oxiàng y udi n wèntí. ǎ ǒ ǎ Dina penyaman udara seolah-olah ada sedikit masalah. Izati: Wèi, shì fángjiān fúwù guìtái ma? Hello, ialah bilik perkhidmatan kaunter kah? Ummu: Shì de. Q ngwèn nín xūyào shénme fúwù? ǐ Ya. Tumpang tanya anda perlukan apa perkhidmatan? Izati: W fángjiān de lěngqìjī h oxiàng y udi n wèntí. ǒ ǎ ǒ ǎ Saya bilik punya penghawa dingin seolah olah ada sedikit masalah. Ummu: H o de, w men bāng nín kàn yīxià. ǎ ǒ Baiklah, kami membantu anda melihat sebentar lagi.
Image of page 5
Izati: W néng huàn jiān fángjiān ma? ǒ Saya boleh tukar buah bilik kah? Ummu: Duìbùq , w men y jīng méiy u kòngfáng le. Nín hái y u shìqíng ma? ǐ ǒ ǐ ǒ ǒ Maaf, kami sudah tiada bilik kosong sekarang. Anda masih ada hal lain kah? Izati: W hái xūyào yī gè chuīfēngt ng hé yī gè yùnd u. ǒ ǒ ǒ Saya masih perlu satu pengering rambut pengering rambut dan satu seterika. Ummu: H o de. ǎ Baiklah. Scene 6 Zài yóuy ngchí ( di kolam renang ) ǒ Dina dan Izati berjalan ke kolam renang. Ummu: Bāng w ! Bāng w ! ǒ ǒ Tolong saya ! Tolong saya ! Sabitah: Bāng tā ! bāng tā ! Tolong dia ! tolong dia ! Dina&Izati: Shéi ? Siapa?
Image of page 6

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '15
 • JUHA

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern