129 để thay đổi dạng dữ liệu số ngày

This preview shows page 9 - 11 out of 22 pages.

129 Để thay đổi dạng dữ liệu số, ngày, giờ cho máy tính(Windows2000), ta sử dụng thao tác nào sau đây Start/setting/Control Panel/ Regional Option Start/Setting/Contrl Panel/DateTime Start/Setting/Cont rol Panel/Number Cả 3 cách trên đều không được 130 Trong Excel muốn trộn các ô lại sau khi quét chọn các ô đó ta thực hiện thao tác gì? Click Format/Cells/Alignment/ merge cells Click biểu tượng Merge and center trên formatting bar Cả 2 cách trên đều được Cả 2 câu A,B đều không được 131 Trong Excel khi không tìm thấy giá trị dò trong bảng tham chiếu(bảng dò) sẽ báo trả về kết quả gì? #Name #Ref #N/A Null (Không có gì) 132 Máy tính qui định dạng dữ liệu số sử dụng Dấu phân cách thập phân là dấu phẩy. Các ô có giá trị như sau: A1=5, A2=4.5., A3=X Thì công thức: =Average(A1:A3) cho kết quả là gì? 4,75 5 Báo lỗI 4.75 133 Trong Excel Để trích lọc kết quả trong bảng tính đặt sang vị trí khác. Ta thực hiện thao tác nào sau đây? Data/Filter/Auto Filter Data/Filter/Advanced Filter Cả 2 câu A, B đều sai Cả 2 câu A,B đều đúng 134 Trong Excel để tổng hợp thống kê tính toán trên từng nhóm dữ liệu ta sử dụng chức năng nào? Data/SubTotals Data/Consolidate Data/Fillter Data/Pivot Table And PivotChart Report 135 Trong Excel để tổng hợp số liệu trên các Sheet có cùng cấu trúc ta sử dụng chức năng nào? Data/Fillter Data/SubTotals Data/Consolidate Tất cả các câu đều sai 136 Trong Excel để phân tích tổng hợp số liệu dưới dạng bảng tổng hợp 3 chiều ta thực hiện chức năng nào? Data/SubTotals Data/Pivot Table And PivotChart Report Data/Consolidate Tất cả các câu đều sai 137 Trong Excel And, Not, Or là: Hàm Toán tử Toán hạng Tất cả các câu đầu đúng. 138 Trong Excel để thực hiện đổi tên một Sheet đang chọn ta thực hiện thao tác nào sau đây: Click phải tên Sheet tại thanh Sheet/ Rename Format/ Sheet/ Rename Double click vào tên sheet cần đổi Cả 3 cách trên đều được 139 Trong Excel để thực hiện xóa một Sheet đang chọn ta thực hiện thao tác nào sau đây: Click phải tên Sheet tại thanh Sheet/ Delete Edit/ Delete Cả 2 câu A,B đều đúng Cả 2 câu A, B đều sai 140 Trong hình sau Cho biết kết quả của công thức tại ô B1 12 18 29 Kết quả khác 141 Trong Excel cho biết kết quả của công thức sau: =COUNTA(C2:C4) Biết rằng: C2=18, C3=X, 2 3 4 Kết quả khác 9
Image of page 9

Subscribe to view the full document.

C4=Binh Duong, C5=6 142 Trong Excel để thực hiện đếm tổng số ô thỏa điều kiện nào đó ta sử dụng hàm nào sau đây: Sumif Countif Sum Count 143 Trong Excel để trích lọc bảng tính tự động. Ta thực hiện thao tác nào sau đây?
Image of page 10
Image of page 11
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes