Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Cu alte cuvinte de ș i exist ă un sistem familial

Info icon This preview shows pages 171–172. Sign up to view the full content.

ii. Cu alte cuvinte, de ș i exist ă un sistem familial la nivel social, este posibil ca acesta s ă nu fie capabil de recuperare decât prin intermediul protej ă rii individuale, adic ă a persoanei mai întâi ș i nu a diadei, tocmai cu scopul de a-l reconstrui în perioada de reabilitare ș i de a-i da un nou sens. În acest caz, ce se întâmpl ă cu obiectivele comune deja stabilite? Vor fi urm ă rite în continuare, în acela ș i ritm, amânate, abandonate sau redefinite conform noii imagini a cuplului? Este posibil ca rezilien ț a familial ă s ă aib ă un impact asupra etapei de realizare a obiectivelor? În ce m ă sur ă sunt implicate tr ă s ă turile de personalitate ș i ce efect au acestea asupra st ă rii de bine în timp? De ș i conceptul de rezilien ță a fost dezvoltat pentru a în ț elege capacitatea de rezisten ță a copiilor în cazul experien ț elor ce prezentau risc psihosocial (Rutter 1999), literatura de specialitate accentueaz ă importan ț a explic ă rii acestor strategii complexe de a face fa ță momentelor critice din via ță , întrucât ele au efect asupra st ă rii de bine pe termen lung (Sixbey 2005). În ceea ce prive ș te definirea conceptului de rezilien ță , Ionescu (2013) eviden ț ia faptul c ă exist ă un acord în ceea ce prive ș te dou ă aspecte esen ț iale: a) o persoan ă caracterizat ă de rezilien ță a tr ă it sau tr ă ie ș te un eveniment cu caracter traumatizant sau adversitate cronic ă ș i d ă dovad ă de o bun ă adaptabilitate ș i b) rezilien ț a este rezultatul unui proces interactiv între persoana, familia sa ș i mediul s ă u înconjur ă tor. Termenul de rezilien ță dateaz ă de mai mult de 200 de ani (Ionescu 2013) ș i este dezvoltat diferit de la o cultur ă la alta. Aceste culturi au totu ș i în comun urm ă toarele caracteristici: cultiv ă optimismul, veselia (adic ă bun ă -dispozi ț ie în situa ț ii dificile), umorul, angajamentul spiritual ș i fuga (este considerat ă , al ă turi de credin ță , ca fiind rezilient ă ), posibilitatea de a te sprijini pe o re ț ea social ă , necultivarea suferin ț ei. Este definit ă de c ă tre Ionescu (2013) ca fiind capacitatea de adaptare la situa ț ii dificile, de recuperare rapid ă , de a te dezvolta din punct de vedere psihic în ciuda evenimentelor negative. Rezultatul acestei adapt ă ri este absen ț a tulbur ă rilor mintale. Ca ș i proces, se bazeaz ă pe interac ț iune subiect-mediu ș i implic ă o serie de factori de protec ț ie (familiali, individuali, de mediu). La nivelul cercet ă rilor, se face diferen ț a dintre rezilien ță natural ă (c ă utarea individual ă a resurselor, proces natural, nu necesit ă asisten ț a unui profesionist) ș i cea asistat ă (implic ă tratament, se analizeaz ă toate situa ț iile de risc ș i se fac propuneri pentru aceste situa ț ii dificile ș i se poate lua în calcul ș i o interven ț ie primar ă , cu caracter preventiv).
Image of page 171

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 172
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern