Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

I abilitatea lui de a se adresa nevoilor copiilor ș

Info icon This preview shows pages 233–234. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
i abilitatea lui de a se adresa nevoilor copiilor) ș i realizarea academic ă a copilului. Rezultatele ob ț inute arat ă c ă elevii cu un nivel ridicat al capitalului social familial ș i nivel sc ă zut al capitalului social ș colar prezint ă performan ț e ș colare mai bune în raport cu elevii care au un nivel ridicat al capitalului social ș colar dar cu capital social familial sc ă zut. Altfel spus, chiar dac ă implicarea ș colii ș i a familiei sunt la fel de importante, rolul implic ă rii familiale este mai puternic în privin ț a succesului academic. Convingerile anterioare ale p ă rin ț ilor asupra abilit ăț ii copilului ș i cauzele pe care p ă rin ț ii le infereaz ă cu privire la realizarea academic ă a copilului au fost identificate ca influen ț ând ș i alte aspecte ale valorilor ș i practicilor lor (Phillipson ș i Phillipson 2007). Se pare c ă aceste convingeri anterioare î ș i au r ă d ă cina în performan ț ele ob ț inute în trecut de copil la ș coal ă ș i acas ă (Pomerantz ș i Dong 2006) ș i în consecin ță , afecteaz ă ș i alte r ă spunsuri afective ale p ă rin ț ilor. Cercet ă rile arat ă c ă a ș tept ă rile academice ale p ă rin ț ilor constituie variabil ă predictor pentru realizarea academic ă a propriilor copii (Phillipson 2009). Ș i de obicei, p ă rin ț ii tind s ă aib ă încredere ridicat ă în abilitatea copiilor, ș i a ș tept ă ri ridicate asupra performan ț ei ș colare dac ă copiii lor arat ă c ă au abilit ăț i înalte. A ș tept ă rile parentale sunt transmise, în general, prin implicarea lor în via ț a de zi cu zi a copiilor. Astfel, p ă rin ț ii care au a ș tept ă ri academice sc ă zute în privin ț a copiilor lor sunt mai predispu ș i s ă fie mai pu ț in implica ț i în via ț a ș colar ă a copilului. Într-un studiu realizat de Davis-Kean (2005), rezultatele arat ă c ă acei p ă rin ț i care au un nivel mai ridicat de educa ț ie vor avea, direct propor ț ional cu gradul de educa ț ie, a ș tept ă ri educa ț ionale mai înalte pentru copiii lor ș i vor petrece un timp mai mare în interac ț iuni constructive cu copiii. Dac ă pân ă acum am analizat rolul pe care îl joac ă p ă rin ț ii în realizarea ș colar ă a copilului, este necesar s ă vedem ș i m ă sura în care caracteristicile personale ale copilului influen ț eaz ă înv ăț area ș i succesul s ă u ș colar. Cercet ă rile arat ă c ă comportamentele copiilor, ca abilit ăț ile de a înv ăț a ș i atributele psihologice ca motiva ț ia, sunt variabile predictive pentru realizarea academic ă (Rogers 2002). De exemplu, Hamlet (2000) a demonstrat c ă strategiile de rezolvare a problemelor, abilit ăț ile legate de aten ț ie ș i motiva ț ia sunt factori cheie în explicarea performan ț ei academice a copiilor. Mai mult, atributele psihologice ale copiilor, cum ar fi conceptul de sine, sunt ș i ele corelate cu rezultatele ș colare (Mujis 1997) ș i sunt influen ț ate de interac ț iunile p ă
Image of page 233

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 234
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern