และตางประเทศ

 • No School
 • AA 1
 • 28

This preview shows page 10 - 14 out of 28 pages.

และต่างประเทศ แลูวร่วมกันสรุป แลูวบันทึกลงในสมุด 4. ใหูนักเรียนช่วยกันบอกวิธีการส่งเสริมการผลิตและการส่ง ออกสินคูาไทย 5. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปและบันทึกวิธีการส่งเสริมการ ผลิตและการส่งออกสินคูาไทย กิจกรรมที่ 2 โบราณสถานและโบราณวัตถุ (1 ชั่วโมง ) 1. ครูใหูนักเรียนศึกษาใบความรูเรื่อง โบราณสถานและ โบราณวัตถุ 2. ครูใหูนักเรียนช่วยกันบอกชื่อโบราณสถานและโบราณวัตถุ ที่นักเรียนรูจัก และวิธีการเกี่ยวกับการดูแลรักษาโบราณสถานและ โบราณวัตถุ 3. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปวิธีการดูแลโบราณสถานและ โบราณวัตถุลงบนสมุดของตนเอง กิจกรรมที่ 3 สาธารณสมบัติ (1 ชั่วโมง ) 1. ครูใหูนักเรียนศึกษาใบความรูเรื่อง สาธารณสมบัติ 2. ครูใหูนักเรียนเขียนแผนผังความคิด เกี่ยวกับสาธารณ สมบัติจากที่ไดูศึกษาจากใบความรู และสุ่มนักเรียนออกมานำาเสนอ หนูาชั้นเรียน
Image of page 10
3. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเรื่อง สาธารณสมบัติ แลูว บันทึกลงสมุด กิจกรรมที่ 4 ศาสนิกชนที่ดี (1 ชั่วโมง ) 1. ครูถามนักเรียนว่า มรรยาทของศาสนิกชนที่ดี มีอะไรบูาง โดยกระตูุนใหูนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการตอบคำาถาม แลูวใหู แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรูเรื่อง มรรยาทของศาสนิกชนที่ดี จากหนังสือเรียน แลูวสรุปความรูที่ไดูจดลงในสมุด 2. ครูใหูนักเรียนแต่ละกลุ่มทำาใบงานเรื่อง การปฏิบัติตนที่ เหมาะสมต่อพระภิกษุสงฆ์ โดยบอกวิธีปฏิบัติตนที่เหมาะสมตาม หัวขูอที่กำาหนดใหู เมื่อนักเรียนทำาเสร็จแลูว ครูใหูนักเรียนออกมา ำาเสนอผลงานที่หนูาชั้นเรียน โดยครูและเพื่อนนักเรียนเป็นผู ตรวจสอบความถูกตูองและใหูขูอเสนอแนะ 3. ครูถามนักเรียนว่า ถูาเราพบผูนำาทางศาสนาอื่น เราควรจะ ปฏิบัติตนอย่างไร จึงจะเหมาะสม แลูวครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เป็นขูอปฏิบัติเพื่อน ำาไปใชูในชีวิตประจ ำาวัน 4. ครุและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูเรื่อง มรรยาทของศาสนิ กชนที่ดี กิจกรรมที่ 5 พระราชจริยวัตร (1 ชั่วโมง ) ำาเขูาสู่บทเรียน โดยใหูนักเรียนนั่งสมาธิ โดยครูเปิดเพลง เกี่ยวกับในหลวงเป็นเวลา 5 นาที 1. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับความหมายของคำาว่า “พระราช จริยวัตรและพระจริยวัตร” ว่ามีความหมายอย่างไร พรูอมยก ตัวอย่าง
Image of page 11
2. ใหูนักเรียนบันทึกพระราชชจริยวัตรและพระจริยวัตรของ พระบาทสมเด็จพระเจูาอยู่หัวภูมิพลฯ ที่นักเรียนภูมิใจมากที่สุดลง ในสมุด 3. ครูใหูนักเรียนออกมาหนูาชั้นเรียนเพื่อนำาเสนอพระราช จริยวัตรและพระจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจูาอยู่หัวภูมิพลฯ ที่นักเรียนภูมิใจมากที่สุดใหูเพื่อนในหูองทราบ 4. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปพระราชจริยวัตรและพระ จริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจูาอยู่หัวภูมิพลฯ ที่นักเรียนภูมิใจ มากที่สุด บันทึงลงในสมุด กิจกรรมที่ 6 พระบรมราโชวาท (2 ชั่วโมง ) 1. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับพระบรมราโชวาทของพระบาท สมเด็จพระเจูาอยู่หัวภูมิพลฯ ว่านักเรียนทราบหรือไม่ ว่าอะไรบูาง 2. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 4 คน ศึกษาใบความรูเรื่อง พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจูาอยู่หัวภูมิพลฯเกี่ยว กับความเอื้อเฟื้ อ โดยวิธีการจับฉลาก 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายความรูและใจความ สำาคัญในใบงานที่ไดูรับมอบหมาย 4. นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มมานำาเสนอความรูและใจความ สำาคัญที่ไดูจากใบความรูที่กลุ่มของตนเองไดูรับมอบหมายหนูาชั้น เรียน 5. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรูและใจความสำาคัญที่ไดู จากใบความรู เรื่องพระบรมราโชวาท บันทึกลงในสมุด กิจกรรมที่ 7 หลักการทรงงาน (2 ชั่วโมง )
Image of page 12
1. ใหูนักเรียนเล่าการกระทำาของบุคคลที่นักเรียนประทับใจใน การกระทำาของเขา ที่แสดงว่าเป็นคนมัธยัสถ์ รูจักใชูจ่ายแต่พอดี
Image of page 13
Image of page 14

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 28 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors