Ố n ch ậm nên vòng quay vốn lâu hơn so

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 71 - 73 out of 113 pages.

n ch ậm nên vòng quay vốn lâu hơn so với các ngành khác. Phân tích cụ th có thể th y: Vòng quay tổng tài sả n c a doanh nghi ệp tăng nhanh từ 2012 lên 2013 nhƣng l i gi ảm vào 2014.Nguyên nhân do năm 2013 có doanh thu tăng nhanh, tổng tài sản có tăng nhƣng tốc độ tăng nhỏ hơn doanh thu nên số vòng quay tổng tài sản tăng lên. Tuy nhiên đế n 2014 doanh thu s t gi ảm tƣơng đƣơng 2012 t rong khi t ổng tài sả n v ẫn tăng đã làm vòng quay tổng tài sả n gi m xu ng g ần 0,8 vòng/năm. Doanh nghi ệp không đầu tƣ nhiều vào tài sả n c định nên giá trị tài sản dài hạ n gi ảm do hàng năm thự c hi n kh ấu hao, vì vậ y vi ệc doanh thu tăng vào 2013 và giả m tron g 2014 đã tác động làm vòng quay tài sản dài hạ n bi ến đổ i v i chi ều hƣớng tƣơng t .H s này củ a doanh nghi ệp là khá lớ n do doanh nghi ệp ít đầu tƣ tài sả n c đị nh. Vòng quay tài sả n ng n h ạn có xu hƣớ ng gi ảm đi trong 3 năm. Trong năm 2013 doanh nghiêp tăng huy độ ng v n ch s h ữu để đầu tƣ vào tài sả n ng n h ạn làm giá trị tài sả n ng n h ạn tăng lên, mặc dù doanh thu 2013 khá lớn nhƣng tốc độ tăng nhỏ hơn t ốc độ tăng tài sả n ng n h ạn nên hệ s này vẫ n gi m so v ới 2012. Đế n 2014 doanh thu gi m, t ốc độ tăng tài s n ng n h n v n r t l ớn, trong đó chủ y ế u do kho n ph ải thu và hàng tồn kho tăng, dẫ n d ế n h s vòng quay tài sả n ng n h ạn còn nhỏ hơn so vớ i 2013. Chi ều hƣớng thay đổ i chung di ễn ra tƣơng tự v i h s vòng quay hàng tồ n kho, tăng từ 2012 lên 2013 và giả m nh vào 2014. Nguyên nhân là do giá vốn hàng bán tăng m ạnh vào 2013 và lạ i gi ảm 2014, trong khi giá trị hàng tồn kho tăng nhanh qua các năm dẫn đế n s thay đổi các chỉ tiêu. Vòng quay khoả n ph ải thu đang có xu hƣớ ng gi m trong 3 năm, trong khi doanh thu tăng từ 2013 và giảm vào 2014, nhƣng khoả n ph i thu c a doanh nghi ệp tăng rấ t m ạnh qua 3 năm. Nguyên nhân do nhiề u d án củ a doanh nghi p b đọ ng v ốn không th thanh toán, nhiề u ch d án đầu tƣ là các cơ quan hành chính nhà nƣớ c, th t c thanh toán phứ c t p,..d ẫn đế n kho n ph ải thu tăng mạ nh. Điều này làm vòng quay khoả n
Image of page 71

Subscribe to view the full document.

62 ph i thu gi m, k thu ti ền bình quân vì thế cũng tăng lên từ g ần 100 ngày lên hơn 200 ngày.
Image of page 72
Image of page 73
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes