[123doc] - chien-luoc-phat-trien-thi-truong-sua-bot-cua-cong-ty-sua-vinamilk.doc

Tiõp tôc nng cao qun lý hö thèng cung cêp pht

Info icon This preview shows pages 5–8. Sign up to view the full content.

- TiÕp tôc n©ng cao qu¶n lý hÖ thèng cung cÊp. - Ph¸t triÓn c¸c nguån nguyªn liÖu ®Ó ®¶m b¶o nguån cung cÊp s÷a t¬i æn ®Þnh vµ tin cËy. I.ChiÕn l îc s¶n phÈm: ChÝnh s¸ch chÊt lîng s¶n phÈm cña C«ng ty s÷a Vinamilk lµ lu«n tho¶ m·n vµ cã tr¸ch nhiÖm víi kh¸ch hµng b»ng c¸ch ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm vµ dÞch vô, ®¶m b¶o chÊt lîng, an toµn vÖ sinh thùc phÈm. VÒ chñng lo¹i s÷a ngo¹i nhËp cã lo¹i nµo, thµnh phÇn g× th× s÷a bét cña Vinamilk còng cã lo¹i ®ã. §¸p øng nhu cÇu s÷a bét cña trÎ em, C«ng ty s÷a Vinamilk tung ra 1 lo¹t c¸c s¶n phÈm s÷a bét cho mäi løa tuæi nh : + S÷a Dielac Alpha Step 1 dµnh cho trÎ tõ 0-6 th¸ng tuæi + S÷a Dielac Alpha Step 2 dµnh cho trÎ tõ 6-12 th¸ng tuæi + S÷a Dielac Alpha 123 dµnh cho trÎ tõ 1-3 tuæi + S÷a Dielac Alpha 456 dµnh cho trÎ tõ 4-6 tuæi C«ng ty s÷a Vinamilk còng chó träng ®Õn c¸c thµnh phÇn dinh dìng trong s÷a gióp trÎ t¨ng c©n, ph¸t triÓn chiÒu cao ë tõng ®é tuæi vµ c¸c dìng chÊt gióp trÎ th«ng minh. Kh«ng chØ khai th¸c dßng s¶n phÈm s÷a bét dµnh cho trÎ em, C«ng ty s÷a Vinamilk cßn ph¸t triÓn dßng s÷a bét
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

dµnh cho bµ mÑ mang thai vµ cho con bó. Ngoµi ra C«ng ty cßn tung ra 1 lo¹i c¸c s¶n phÈm s÷a bét ®a chøc n¨ng kh¸c nh: + S÷a bét Dielac Canxi cho ngêi cÇn bæ sung canxi. + S÷a bét Dielac Sure dïng cho ngêi cÇn bæ sung n¨ng lîng vµ båi bæ cho c¬ thÓ (®Æc biÖt thÝch hîp cho viÖc phôc håi nhanh søc khoÎ bÖnh nh©n) + S÷a bét Dielac Sure kh«ng chøa ®êng lactose, kh«ng chøa cholesterol nªn thich hîp víi ngêi lín tuæi vµ nh÷ng ngêi dÞ øng víi ®êng lactose + Dielac Diecerma æn ®Þnh ®êng huyÕt cho bÖnh nh©n tiÓu ®êng. C«ng thøc c©n b»ng tèi u cña Dielac Diecerma cung cÊp ®Çy ®ñ ng÷ng dìng chÊt cÇn thiÕt víi chØ sè ®êng huyÕt thÊp, cho ngêi bÖnh tiÓu ®êng mét cuéc sèng khoÎ m¹nh, vui t¬i. + S÷a gi¶m c©n Vinamilk gióp ngêi thõa c©n, bÐo ph× kiÓm so¸t c©n nÆng th«ng qua chÕ ®é ¨n kiªng, gi¶m ngìng no vµ hoµn toµn duy tr× dinh dìng cho sinh hoat hµng ngµy. +Dielac Pedia dinh dìng ®Æc biÖt dµnh cho trÎ biÕng, ¨n suy dinh dìng. BiÕng ¨n vµ hÊp thu dinh d¬ng kÐm chÝnh lµ nguyªn nh©n khiÕn cho bÐ suy dinh dìng, chËm lín. Dielac Pedia bæ sung ®Çy ®ñ dìng chÊt vµ hç trî bÐ hÊp thu tèi u dìng chÊt cÇn thiÕt ®Ó b¾t kÞp ®µ t¨ng trëng. Theo mét nghiªn cøu cña c«ng ty s÷aVinamilk vµ c«ng ty cæ phÇn chøng kho¸n TPHCM (HSC) c«ng bè míi ®©y th×
Image of page 6
Abbott cña Mü, mét c«ng ty ®a quèc gia, hiÖn cã thÞ phÇn ®øng ®Çu t¹i thÞ trêng s÷a bét cña ViÖt Nam nhê c¸c nh·n hiÖu toµn cÇu cña tËp ®oµn nµy. Còng theo nghiªn cøu nµy, s÷a bét lµ ph©n khóc thÞ trêng c¹nh tranh khèc liÖt nhÊt trong thÞ trêng s÷a hiÖn nay. Sù c¹nh tranh cßn thÓ hiÖn
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17
 • Ms Lisa Foo Chin Yee

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern