3 öğrenim ve destek bursları i̇ngilizce hazırlık

This preview shows page 9 - 11 out of 68 pages.

(3) Öğrenim ve destek bursları İngilizce hazırlık programında en fazla dört yarıyıl, dört yıllık lisans programlarında en fazla sekiz yarıyıl ve altı yıllık lisans programlarında en fazla on iki yarıyıl verilir. (2) İhtiyaç bursu ihtiyacı olan öğrencilere sınırlı miktarda verilir. (4) İhtiyacı olan öğrencilere başvuruları üzerine durumları her dönem yeniden değerlendirilerek sınırlı miktarda ihtiyaç bursu verilebilir. (4) Burslar disiplin cezası alma veya akademik nedenlerle Burs Komitesinin önerisi ve ilgili yönetim kurulu nun kararıyla iptal edilebilir. (5) Burslar disiplin cezası alma veya akademik nedenlerle Burs Komitesinin önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararıyla iptal edilebilir. (5) Burs Komitesi Rektör tarafından görevlendirilen bir dekan veya yüksekokul müdü rü ve bir öğretim elemanı ile Öğrenci İşleri Dekanı, Genel Sekreter ve Kayıt ve Kabul Direktöründen oluşur. (6) Burs Komitesi Rektör tarafından görevlendirilen bir dekan veya yüksekokul müdürü ve bir öğretim elemanı ile Öğrenci İşleri Dekanı, Genel Sekret er ve Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktöründen oluşur. MADDE 3 Aynı yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Öğrenciler her akademik yarıyılın başında ders kayıtlarını yaparak yarıyıl kayıtlarını yenilemek zorundadır. Yarıyıl kayıtlarının yapılabilmesi için yükümlü olunan yarıyıl öğrenim ücretinin ve Üniversitenin imkânlarından yararlanmak için gerekli diğer ücretlerin ödenmiş olması gerekir. (1) Öğrencilerin her akademik yarıyılın başında yükümlü oldukları yarıyıl öğrenim ücreti ile Üniversitenin imkânlarından yararlanmak için gerekli diğer ücretlerini ödeyerek kayıt yenilemeleri ve ders kaydı yapmaları zorunludur. Tam burslu öğrenciler kayıtlarını ders kaydı yaparak yeniler, ders kaydı yaptırmayan tam burslu öğrenci kaydını yenilememiş sayılır. MADDE 4 Aynı yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olanlara, Başvuru Değerlendirme Komisyonunun belirlediği başvuru koşullarını taşımaları halinde, diploma adayı olmadan özel öğrenci statüsüyle bazı dersleri alma veya programları izleme hakkı verilebilir. Özel öğrencilik için başvuranların, öncelikle ilgili (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olanlara, Akademik Kurul ile ilgili fakültenin yönetim kurulu tarafından belirlenen başvuru koşullarını taşımaları halinde, diploma adayı olmadan özel öğrenc i
5 Haziran 2020/09 No.lu Üniversite Akademik Kurul Toplantısı 10 | 68 Fakültenin İngilizce dil düzeyine ilişkin olarak aradığı koşulları yerine getirmiş olmaları gerekir. statüsüyle bazı dersleri alma veya programları izleme hakkı verilebilir. MADDE 5 Aynı yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (3) Üniversite kimlik kartları her yıl yenilenir.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture