61 C 4 Kin � jit b� hù ut sa n a I kéng chit nía bô göa jîau ê sia chuh kap

61 c 4 kin ? jit b? hù ut sa n a i kéng chit nía

This preview shows page 10 - 13 out of 25 pages.

61-C-4 Kin-á-j’it bë-hù ut sa n a. I kéng ch’it nía bô göa jîau ê s´ia-chuh kap ch’it nía se-chong-khò . . Chhëng hó í-äu, i hoat-hïan se-chong-khò . ê lá-lían phái n -khì a, chí-hó koh tùi sa n -á-tû n’ih th’eh lëng-göa ch’it nía chhut-lâi öa n . Sui-jîan chit nía tˆng-khò . ê sek ü ch’it-tíam-á chhim, kap s´ia-chuh bô göa h’ah, ¨m-kú bô p’at nía tˆng-khò . a. T’ioh lah, Jîn-tek sïu n -t’ioh kin-á-j’it ë-po . hä-pan í-äu, chhian-bän ¨m-thang bë-kì- chit kh`i bé kah-´a kap ê-tòa. 61-C-1 仁德打開五斗櫃的抽屜,可是找不到內衣和襪子。後來他才想起來,昨天洗 的衣服還在 乾機裡!他 快跑到 陽台 ,打開 乾機,找內衣和襪子;可 是襪子 了一個 ,真傷 腦筋 。沒 辦法 ,只好穿 襪子。 61-C-2 好的時候,他用 子把衣服 起來, 在竹 竿 。可是新竹常下 ,衣服 陽台 上, 天也乾不了,所以他常用 乾機 衣服。不是所有 的衣服都能用 乾機, 像毛 衣就不可以 進去。如果 相信 試試 看就 10
Image of page 10
第六十一課 LESSON 61 了! 61-C-3 仁德不喜歡 衣服,因為他覺得 衣服很浪費時間,而且也很 無聊 。可是有 時候衣服 在是太 了,只好 起把衣服 平。他真 希望趕 快找到一個 好太太。 61-C-4 今天來不及 衣服了。他 了一 不太 襯衫 和一 條西裝褲 。穿好以後, 他發現 西裝褲 拉鍊壞 了,只好再從衣 拿另 外一 來換。雖然這 條長褲 顏色 有一點 跟襯衫 不太 ,可是沒有 長褲 了。 了,仁德想起來 今天下 下班後, 千萬別忘 了去 買背心 鞋帶 61-C 1. û-t¨o-kóe 五 斗 櫃 (N) chest-of-drawers (Mandarin Pronunciation) 2. thoah-´a 抽 屜 (N) drawer (in a desk or chest-of-drawers) 3. hang-i-ki 乾 機 (N) (electric) clothes-dryer 11
Image of page 11
LESSON 61 第六十一課 hang / (V) to dry near/over a fire (also: to bar-b-que or roast) 4. ˆiong-tˆai (N) balcony, veranda 5. ( sa n - ) g’iap-´a (N) clothespeg g’iap (V) to clip or peg (something) 6. tek-ko 竿 (N) bamboo pole tek-´a 竹 子 (N) bamboo 7. ph’ak j’it- ( thˆau ) (VO) to be exposed to the sun; to sunbathe, to bask in the sun ph’ak sa n 衣 服 (VO) to dry clothes (in the sun ) 8. phi sa n 衣 服 (VO) to hang out clothes (in the wind ) to dry 9. ut sa n 衣 服 (VO) to iron clothes 10. jˆiau (SV) to be wrinkled, creased 11. ut-t´au (N) steam iron (for pressing clothes) 12. pˆe n (RVE / SV) flat, smooth, level, even (horizontally) 13.
Image of page 12
Image of page 13

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 25 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture