Pyetje dhe detyra kontrolli 1 Çfar� ësht� trashëgimi 2 Kur përdoret fjala e

Pyetje dhe detyra kontrolli 1 çfar? ësht?

This preview shows page 121 - 123 out of 370 pages.

Pyetje dhe detyra kontrolli 1. Çfarë është trashëgimi? 2. Kur përdoret fjala e rezervuar super ? 3. Si thirren konstruktorët në hierarkinë e klasave? 4. Cilat janë përparësitë e konceptit të trashëgimit? Projekti i tërë ndodhet në dosjen Teksti/src/ BazatTrashëgimit në CD 120 ALGORITMET DHE PROGRAMIMI
Image of page 121
Përgatitu që në grup të punosh projektin Projekti LojtartProjekti . Krijo klasën Perfaqesues e cila, krahas elementeve të klasës Loj- tari , përmban Atributin kombetarja , që paraqet emrin e ekipit kombëtar në të cilin lojtari luan. Atributin nrGolaveKombetarja , që paraqet numrin e golave që lojtari i ka shënuar duke luajtur për ekipin kombëtar (kombëtare). Metodën golatKombetarja , që paraqet të dhënat mbi numrin e golave në kombëtare. Metodën printimi , që paraqet të dhënat mbi lojtarin në mënyrën e mëposhtme: në rreshtin e parë të dhënat mbi lojtarin, në rreshtin vijues të dhënat mbi numrin e golave të shënuar për kombëtaren dhe në rreshtin e tretë numrin e golave për ekipin në të cilën luan. Krijo klasën TestKombetarja , që përmban vetëm metodën main në të cilën krijohen dy objekte: objekti i parë i klasës Lojtari dhe objekti i dytë i klasës Perfaqesues . Testo metodat përkatëse. Projekti ManariProjekti . Krijo klasën ManariPerGara e cila, krahas elementeve të klasës Manari , përmban: Atributin kategoriaGara , që paraqet kategorinë e garave në të cilin manari merr pjesë. Atributin cmimiPrestigjioz , që paraqet çmimin më prestigjioz të cilin manari e ka arritur deri tani. Metodën tDhenatGara , që paraqet të dhënat mbi kategorinë dhe çmimin më presti- gjioz që manari e ka arritur. Metodën printimi , që paraqet të dhënat mbi manarin në mënyrën e mëposhtme: në rreshtin e parë të dhënat mbi manarin, kurse në rreshtin vijues të dhënat mbi katego- rinë dhe çmimin më prestigjioz që manari ka arritur. Krijo klasën TestManariGara , që përmban vetëm metodën main në të cilën krijohen dy objekte: objekti i parë i klasës Manari dhe objekti i dytë i klasës ManariPerGara . Testo metodat përkatëse. Projekti QytetetProjekti . Krijo klasën KampusiUniversitar e cila, krahas elementeve të klasës Qyteti , përmban: Atributin numriStudentave , që paraqet numrin e përgjithshëm të studentëve në qytet. Atributin numriFakulteteve , që paraqet numrin e përgjithshëm të fakulteteve që ekzi- stojnë në qytet. Metodën tDhenatKampusi , që paraqet të dhënat mbi numrin e përgjithshëm të stu- dentëve dhe numrin e fakulteteve në qytet. Metodën printimi , që paraqet të dhënat mbi qytetin në mënyrën e mëposhtme: në rreshtin e parë të dhënat mbi qytetin kurse në rreshtin e dytë të dhënat numrin e stu- dentëve dhe numrin e fakulteteve në atë qytet.
Image of page 122
Image of page 123

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 370 pages?

  • Summer '16

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture